Breve fra og til Rasmusk Rask blev udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Arbejdet med at transskribere og redigere brevteksterne blev overdraget til Louis Hjelmslev. Brevteksterne incl. en brevregistrant udkom i 2 bind i 1941. Marie Bjerrum blev senere betroet at udarbejde brevkommentarer og meget omfattende registre, bl.a  personregister med små biografier over de mange personer, Rasmus Rask møde på sine rejser og i det videnskabelige miljø i Danmark. Dette 3. bind udkom i 1968. 

1. bind indledes med forord af Louis Hjelmslev (i uddrag):

Nærværende udgave af den danske sprogforsker Rasmus Rasks brevvexlinger i udvalg fremkommer i tilslutning til den tidligere udsendte udgave af Rasks Udvalgte Afhandlinger. Ligesom udgaven af afhandlingerne skulde give et billede af Rasks trykte forfatterskab, saaledes tilstræber nærværende udgave at behandle Rasks utrykte efterladenskaber. Bind I-II, som hermed udsendes, bringer et udvalg paa 307 af de bevarede 1066 breve fra og til Rask (heraf 289 in extenso) samt en registrant over samtlige bevarede breve. Ved udvælgelsen har hovedformaalet været at give en alsidig repræsentation for alle perioder, alle korrespondentgrupper og alle emnekredse inden for Rasks korrespondance. Bind III vil bringe det videnskabelige apparat (textkritiske oplysninger, kommentar og registre).

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de 3 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I : 1805-1819

Bind II : 1820-1832 + registrant 

Bind III : Brevkommentarer, person- og sagregister m.m.