H. C. Andersens dagbøger blev udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Arbejdet med at transskribere digterens gotiske håndskrift og redigere teksten blev overdraget til Helga Vang Lauridsen, Tue Gad og Kirsten Weber. Afskrifterne af dagbøgerne incl. fodnoter fylder 10 bind, der alle indledes med manuskriptbeskrivelse og tidstavle. 11. bind indeholder en samlet tidstavle, 6 stamtavler over familier, som Andersen havde tæt kontakt med og afsluttes med et personregister med mere end 10.000 personer, der er omtalt i dagbøgerne. 12. bind indeholder værk-, sag- og stedregister med en fantastisk detaljerigdom, der er med til af kaste lys på Andersens oplevelser, helbreds- og sindstilstande. De 2 registerbind er udarbejdet af H. Topsøe-Jensen, der regnes for en de ypperste HCA-forskrere. Første bind indledes med: 

FORORD

 

En samlet videnskabelig udgave af digterens dagbøger har længe været et af H. C. Andersen-forskningens mest påtrængende ønsker, ligesom den for Det danske Sprog- og Litteraturselskab må anses for en central opgave. Stoffet er imidlertid for omfattende til, at en enkelt mand vil kunne klare udgivelsen indenfor et rimeligt åremål.

Initiativet til en løsning af problemet blev taget af overbibliotekar, dr. phil. H. Topsøe-Jensen og førstebibliotekarerne, dr. phil. Erik Dal, mag. art. Bjørn Ochsner og cand. mag. Kåre Olsen ved en henvendelse til rigsbibliotekar Palle Birkelund, der tilsagde Det kongelige Biblioteks støtte til en udgivelse for derved bl. a. at sikre de originale dagbøger, som har været udsat for et betydeligt slid. Der blev truffet aftale med forskningsbibliotekarerne, dr. phil. Tue Gad, mag. art. Helga Vang Lauridsen og mag. art. Kirsten Weber, som var villige til at påtage sig arbejdet med afskrivning af dagbøgerne og redaktion af teksten. Førstebibliotekar Kåre Olsen og overbibliotekar, dr. phil. H. Topsøe-Jensen påtog sig at tilrettelægge og overvåge arbejdet. Efter forhandlinger mellem rigsbibliotekaren og Selskabet blev udgivelsen overdraget dette; man beder rigsbibliotekaren modtage Selskabets tak herfor.

Udgaven vil komme til at omfatte 10 bind tekst, hvor­ til vil komme registre, og bindene vil af hensyn til arbejdets fordeling og tilrettelæggelse blive udsendt i tvangfri rækkefølge, således nu til at begynde med bindene I og V. Det er hensigten årligt at udsende to bind, således at udgaven kan foreligge afsluttet i 1975.

Som omslag til bindene vil blive anvendt marmoreret papir i dessiner, der tilsigter at give et indtryk af papirmoderne i tiden 1825-1875, dog uden hensyn til at man i periodens senere del oftest glittede papirerne. Til bind I og V er marmoret fremstillet af P. Duval, Paris.

Uden betydelige bevillinger har sagen ikke kunnet gennemføres, og Selskabet vil derfor gerne her rette en hjertelig tak til direktionen for Carlsbergfondet, som har ydet de fornødne tilskud og vist udgaven stor interesse.

                                 

                                Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de 12 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links: 

Bind I 1825-1834

Bind II 1836-1844

Bind III 1845-1850

Bind IV 1851-1860 

Bind V 1861-1863

Bind VI 1864-1865

Bind VII 1866-1867

Bind VIII 1868-1870

Bind IX 1871-1872

Bind X 1873-1875

Bind XI Personregister

Bind XII Værk-, sag- og stedregister

I 1990 udkom "H. C. Andersens almanakker 1833-1873". Du kan læse mere og downloade via dette link.