Jakob Peter Mynster (1775-1854) kom til verden i København som søn af en kammerråd og hospitalsinspektør. Allerede som 19-årig blev han teologisk kandidat. Efter nogle år som huslærer blev han kapellan ved Vor Frues Kirke i København. I 1826 blev han hofprædikant og 2 år senere kongelig konfessionarius, og fra 1834 og til sin død var han biskop over Sjællands stift. Mynster var en akriv skribent og deltog engageret i mange af tidens store debatter, bl.a. med Grundtvig.

Bjørn Stisgaard Kornerup (1896-1957) var født på Frederiksberg som søn af en maler. Som 18-årig blev han student og 7 år senere cand. theol. I nogle år virkede han ved Det Kgl. Bibliotek, hvorefter han blev ansat i Rigsarkivet.  I 1951 blev han udnævnt til kgl. ordenshistoriograf. Han er kendt for et meget omfattende og anerkendt forfatterskab, der især omhandler kirke- og skolehistorie herunder en doktordisputats om biskop Hans Poulsen Resen. 

Bjørn Kornerup påtog sig at bearbejde J. P. Mynsters Visitatsdagbøger, og hans arbejde blev i 1937 udgivet af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Historiker Hans Jensen (1890-1945) har i Historisk Tidsskrift omtalt bogværket: 

Den rige danske videnskabelige Litteratur af »Udgaver« har faaet en meget værdifuld Forøgelse ved den af Dr. theol. Bjørn Kornerup besørgede Udgave af J. P. Mynsters Visitatsdagboger 1835-1853. Den kirke- og personalhistoriske Kilde, som saaledes bliver gjort tilgængelig, rummer et Stof, der vil have usædvanlig Tiltrækning og Interesse for mange. Vi behøver blot at tænke paa, hvad Slægts- og Lokalgranskere vil kunne faa ud af den; den vil i Tidens Løb blive ikke lidt citeret i Amtsaarbøger. Ved Læsning og Benyttelse vil man have den største Nytte af det helt igennem mønsterværdige Arbejde, Udgiveren har gjort gennem sin Tilrettelæggelse og Kommentering. Dr. Kornerup hører til de Udgivere, der bearbejder Stoffet ikke blot med Nøjagtighed, men med en intensiv Fordybelse i alt, hvad det rummer, og han har derfor kunnet skrive en Indledning, der former sig som en lang, grundig Afhandling om den fremlagte Kilde og de Oplysninger, der kan uddrages af den. En saadan Indledning, der jo ikke hører til det sædvanlige, fortjener meget stor Anerkendelse, da der herved gives Værkets Benytter en ekstra Hjælp at støtte sig til, et Grundlag at arbejde videre paa.

Med tilladelse fra Selskabet for Danmarks Kirkehistorie og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet bogværket i 2 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links: 

Første Bind med indhold: 

J. P. Mynster som Visitator i Sjællands Stift

VISITATSDAGBØGER

1835 (1843, 1851)
Thune Herred
Ramsøe Herred
Øster-Flakkeberg Herred
Bieverskov Herred

1836 (1844, 1852—53)
Liunge-Kronborg Herred
Sokkelunds Herred
Vester-Flakkeberg Herred
Ølstykke Herred

1837 (1845—46, 1853)
Faxø Herred
Tybierg Herred
Ringsted Herred
Alsted Herred
Smørum Herred

Andet Bind med indhold:

VISITATSDAGBØGER

1838 (1846—47)
Liunge-Frederiksborg Herred
Artz Herred
Stevns Herred
Møenbo Herred

1839 (1847—49)
Skippinge Herred
Ods Herred
Løve Herred
Slagelse Herred
Voldborg Herred

1840 (1848—50)
Horns Herred
Tudse Herred

1841 (1849—52)
Baarse Herred
Hammer Herred
Bornholm
Strø Herred
Holbo Herred

1842 (1850)
Meerløse Herred
Sømme Herred

Kommentater

Regsistre