Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1906 fik de udgivet bind nr. III: "Fra Hoffet og Byen : Stemninger og Tilstande 1793-1822 i Breve til Joh. Bülow til Sanderumgaard", som de indleder med: 

Johan v. Bülows Navn er et af dem, der har god Klang i det attende Aarhundredes danske Historie. Lyser det ikke med den Glans, som straaler fra større Stjerners, som en Bernstorffs, en Schimmelmanns, bæres det dog af en Mand, der havde sat trofast og udholdende Arbejde i Fædrelandets Tjeneste som Maal for sin Virken, og som forenede en udpræget historisk Sans og Forstaaelse af videnskabelige Studiers Betydning med en sjælden Offervillighed.

Her skal kortelig gøres Rede for Bülows Livsførelse inden 1793, da han faldt i Unaade, og den Brevveksling tager Fart, som skulde bringe ham Efterretninger om de Mennesker, med hvem, og fra de Steder, hvor han havde færdedes i tyve lange Aar.

En hurtig og glimrende Carrière fik den unge Johan v. Bülow, men han var ikke uden Lod og Del i sin Forfremmelse. Den allerede i de spæde Aar forældreløse Dreng, der var kommen til Verden i Nyborg 29. Juli 1751, hvor Faderen var Major, blev efter Tidens Skik som Søn af en højere staaende Militær ganske ung ansat i Armeen. Ni Aar gammel udnævntes han til Cornet, og i seksten Aars Alderen bar han sine Officers-Epauletter som Sekond-Lieutenant ved det Fyenske Dragon-Regiment. Bülows Ambitioner og Interesser var dog langtfra udpræget militære. Det var ikke noget sædvanligt Tidens Tegn, at den unge Officer anvendte en beskeden Arv efter sine Plejeforældre til at udvide sine Kundskaber. I 1768 lod han sig indskrive som Academist ved Sorø, og med en kort Afbrydelse, da han nogle Maaneder maatte gøre Tjeneste som virkelig Second-Lieutnant ved Livvagten i Kjøbenhavn, studerede han her i tre Aar, Jura, Filosofi, Mathematik, Fysik, foruden at han tog Undervisning i Fransk Musik og forskellige legemlige Idrætter. Premierlieutenant ved Garden til Fods Johan v. Bülow — som han var bleven det 1772 — var saaledes en ualmindelig dannet og velinstrueret Officer af sin Tid at være.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.