Bogen indledes med:

Forord

 

Fem gange besøgte Sjællands biskop Nicolai Edinger Balle hvert eneste sogn i sit stift, gæstede kirke og skole, lyttede til præstens prædiken og lærerens undervisning, og overhørte sognemenighed og skolebørn. Med sig førte han sin visitatsbog, hvor den flittige mand dag for dag noterede, hvad han havde set og hørt.

Denne bog er en udgivelse af Balles visitatsbog fra de to sidste rejser, den fjerde runde fra 1799 til 1804 og den femte - ikke fuldendte - fra 1805 til 1807. Derpå nedlagde han sit tyngende embede.

Biskop Balle er blevet et begreb i dansk historie takket være hans berømte lærebog, som for generationer var vejen til den kristne børnelærdom. Det er ikke tilfældigt, for skolernes vel var en af hans hjertesager. Det ses også i dette værk, som ikke mindst er en fremragende kilde til den danske skoles historie i tiden umiddelbart før den store nyordning i 1814. Men visitatsbogen fortæller bredt om stort og småt i kirke og skole, om præster og lærere som mennesker, om bygningers tilstand, om prædikentekster og salmesang.

Det er en glæde for Kildeskriftselskabet her at kunne fremlægge stud. mag. Christian Larsens udgave af Balles visitatsbog. Arkivar, dr. phil. Erik Nørr og fhv. landsarkivar Hans H. Worsøe har ført fagligt tilsyn med udgaven på selskabets vegne. Selskabet vil gerne bringe en tak til professor, dr. pæd. Vagn Skovgaard-Petersen, der har givet forslag til ændringer i indledningen. Endelig er det en glæde at kunne bringe en varm tak til Den HielmstierneRosencroneske Stiftelse, Jens Nørregaard og Hal Kochs Mindefond, Landsdommer V. Gieses Legat og Alfred Goods Fond for de økonomiske tilskud, som har gjort udgivelsen mulig.

 

København, februar 1999

 

Gunner Lind      Erik Nørr      Jørgen Mikkelsen

Med tilladelse fra Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.