Bogen indledes med:

Forord

 


Sjællands biskop Nicolai Edinger Balle var en flittig og omhyggelig visitator. Hans beretninger fra visitatsrejserne er en vigtig kilde til skole- og kirkehistoriske spørgsmål og kaster tillige lys over sociale forhold på landet i landboreformernes tidsalder. Desuden er der mange oplysninger af værdi for lokalhistorikere og personalhistorikere. 

I 1999 udgav Kildeskriftselskabet Biskop Balles visitatsbog 1799-1807, som dækker den fjerde og femte visitatsrejse. Nu foreligger beskrivelsen af bispens tre første rejser i årene 1783-1793. Den første udgivelse kunne udnytte Balles personlige visitatsbog, hvor han dag for dag noterede sine indtryk af livet i kirken, i menighederne og blandt skolebørn og lærere. Disse dagbøger er gået tabt for perioden før 1799. Biskoppens indberetninger til Danske Kancelli, som han har udarbejdet på grundlag af dagbøgerne, er imidlertid bevaret for årene 1783-1793. De har dannet grundlag for denne udgave.

Det er en glæde for Kildeskriftselskabet her at kunne fremlægge akademisk medarbejder, cand. mag. Christian Larsens udgave af Balles visitatsindberetninger. Seniorforsker, arkivar Erik Nørr og fhv. landsarkivar Hans H. Worsøe har ført fagligt tilsyn med udgaven på selskabets vegne. Selskabet vil endvidere gerne bringe en tak til professor Ingrid Markussen for kommentarer til indledningen. Endelig er det en glæde at kunne bringe en varm tak til Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, J. Oskar Andersens Legat til Fremme af Kirkehistorisk Studium samt G.E.C. Gads Fond for de økonomiske tilskud, der har gjort udgivelsen mulig.

 

København, 7. december 2001


Gunner Lind       Bo Fritzbøger       Jørgen Mikkelsen

Med tilladelse fra Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.