Hans Hansen (1769-1828) var født i Skelby, Præstø amt som søn af en volontør. Allerede som dreng viste han store evner som tegner og blev understøttet af den lokale godsejer, så han som 17-årig kunne komme på kunstakademiet. Her var han elev under den berømte Jens Juel, som blev hans store forbillede som portrætmaler.

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1907 fik de udgivet bind nr. VI: "Portrætmalerens Dagbog (1793-1797)", som indledes med (i uddrag):

Hver Aften, naar den unge Portrætmaler Hans Hansen kom hjem paa sit Kammer i sit Logis hos Skrædderen i Kjøbenhavn eller paa Postgaarden i Odense eller paa en eller anden jydsk eller fyensk Herregaard, kastede han Kjolen, fik Pudderet af Haaret, strøg Manschetten op og satte sig til at skrive i sin Dagbog. Saa gav han sit Hjærte Luft og uden at være sig det bevidst fremstillede og gengav han uvilkaarligt sin egen unge, elskværdige Personlighed, medens han dog egentlig kun havde til Hensigt, at nedskrive Dagens Begivenheder og de Betragtninger, som disse gav ham Anledning til.

Portrætmalerens Dagbog stammer fra Slutningen af den Tid, som kaldes Oplysningens Tidsalder, Tiden fra Holbergs Død til det nye Aarhundrede rinder op; den er skrevet i den bevægede Tid, da den franske Revolution vendte op og ned paa Verden og satte sine Mærker herhjemme i Kampe om Rationalisme, Bondeudfrielse og Trykkefrihed. Her var en stærk Spænding i Sindene; Hjærterne svulmede indtil Overmaal af overspændt Følsomhed, sværmeriske Ideer og almennyttige Planer, der tilsidst gav sig Luft i en Syndflod af Skriverier, der strømmede fra Trykkerierne, eller utrykte fyldte de gamle Chatoller og Skrivepulte. Det var Stambøgernes og Epigrammernes Tid, og Portrætmalerens Dagbog er i et og alt en fuldbaaren Afstøbning af hine Tider.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.