Just Juel (1664-1715) var født i Viborg og hørte til Juelernes berømte slægt. Faderen var Henrik Juel til Lindberg, og moderen Sophie Høeg. Efter 4 år som kadet i den hollandske flåde vendte han hjem og gjorde karriere i den danske søetat, hvor han avancerede til videadmiral. I 1709-12 var han dansk gesandt hos zar Peter den Store, hvis velvilje han ved sin værdige og frimodige optræden hurtig vandt. Over sine indtryk fra opholdet ved det russiske kejserhof førte han en livlig skrevet dagbog.

Gerhard Leslie Grove (1855-1911) var født i København som søn af en kaptajnløjtnant. Han blev student som 18-årig og cand. jur. som 27-årig. Det førte ham til en stilling som arkivsekretær i Rigsarkivet. I en periode var han redaktør af Personalhistorisk Tidsskrift og udgav samtidig en stort antal personal- og lokalhistoriske værker.

I 1893 fik Grove udgivet Juels dagbogsoptegnelser med titel: "En Rejse til Rusland under Tsar Peter : Dagbogsoptegnelser af Viceadmiral Just Juel". Fra forord (i uddrag):

Juels Optegnelser, der ere dedicerede Kongen (jfr. Teksten) og beregnede paa at gøre denne bekendt med det ukendte Rige, dets Magt, Hjælpekilder, Regering, Organisation m. m., have for danske Læsere maaske dog ikke deres største Interesse ved Skildringen af Peter den Store og hans iøvrigt her lidet kendte Hjælpere, ej heller ved Oversigten over hine Aars vigtige Krigsbegivenheder, om end de for Danmark som Forbundsfælle spillede en betydningsfuld Rolle, eller ved Beskrivelsen af det fremmede Land i og for sig. Men Skildringen af Landets Sæder, Skikke, Huse, Brugsgenstande og indre Forhold overhovedet benytter Juel til idelige Sammenligninger med de tilsvarende danske, hvorved han spreder nyt Lys over mangt og meget herhjemme i hine Tider, hvilket ikke mindst vil være af Interesse ved Forhold af ganske dagligdags Natur, som man ofte allervanskeligst vil faa Rede paa, fordi Kundskaben derom af Samtiden anses for selvfølgelig.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.