Hans Frederik Thorvald Emil Marquard (1873-1950) kom til verden i Emden, Tyskland som søn af en assistent i Store nordiske Telegrafselskab. Som cand. mag. blev han ansat i Ritzaus Bureau og samtidig tilknyttet Rigsarkivet. Her sluttede hans karriere som chef for 2. afdeling. Han fik udgivet en del kildeskrifter.

I 1918 fik han af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie udgivet "Kongelige Kammerregnskaber fra Frederik III.s og Christian V.s Tid", der indledes med (i uddrag):

Overkammerjunkerens Regnskaber, der omfatter Aarene 1670—1699, kan i Korthed karakteriseres som Kassebogsregnskaber for Kongens personlige Udgifter. De omfatter ikke de egentlige Hofholdningsudgifter, som de daglige Udgifter ved Hoffet, t. Eks. til Spisning m. m., men kun personlige Udgifter af mere tilfældig Art, det være sig til Køb af forskellig Slags, som Kunstgenstande, Klæder, Smykker osv., Gaver, Betaling til Kunstnere og Haandværkere, Lønninger til enkelte Hoffolk osv. osv., altsammen Udgifter, der vanskeligt lader sig karakterisere ved en enkelt Betegnelse, men væsentlig samler sig om Kongens Person som Midtpunkt, idet de bestrides af de Indtægter, der indgaar i Kongens Kasse i Modsætning til Rigets. De kaster derfor mangt et Strejflys over de mere intime Sider af det daglige Liv ved Hoffet, som ellers unddrager sig vort Kendskab og om hvilke man sjældent eller aldrig finder noget i de mere officielle Aktstykker. Deri og i de Oplysninger, Regnskaberne giver i kulturhistorisk, topografisk og personalhistorisk Henseende, har man ment at finde Berettigelsen til en Udgivelse af dem.

Bogen afsluttes med fyldige person- og sagregistre. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.