Gerhard Leslie Grove (1855-1911) var født i København som søn af en kaptajnløjtnant. Han blev student som 18-årig og cand. jur. som 27-årig. Det førte ham til en stilling som arkivsekretær i Rigsarkivet. I en periode var han redaktør af Personalhistorisk Tidsskrift og udgav samtidig en stort antal personal- og lokalhistoriske værker.

Grove blev i Rigsarkivet opmærksom på to protokoller, der efter Københavns brand i 1728 var sendt fra Københavns Magistrat til Kongen. Protokollerne indeholdt en fortegnelse over de afbrændte gårde og huse samt mandtal over beboerne i København i de skånede dele af byen. Grove henvendte sig til Kjøbenhavns Brandforsikring, der i forbindelse med deres 175-års jubilæum bekostede arbejdet med at afskrive og udgive de gamle protokoller.

Det store og meget veludstyrede bogværk blev udgivet i 1906 og omtalt i Nationaløkonomisk Tidsskrift (i uddrag):

Dette gælder imidlertid ingenlunde den Maade, Københavns Brandforsikring da denne konsoliderede Institution i Januar dette Aar fejrede 175 Aars Dagen for sin Oprettelse, tværtimod. Da paakaldtes Offentlighedens Interesse Udsendelsen af et Værk, der i en overordentlig nitid Udstyrelse fremstiller Forholdene i vor Hovedstad, som de var, kort før Brandforsikringen oprettedes, og Institutionen skænkede paa den Maade Almenheden et Værk af blivende historisk Værd, en Kilde til Oplysning, som ikke alene den nu levende, men ogsaa den fremtidige Slægt vil kunne drage sig til Nytte. 

Ved branden blev 1/3 del af byens huse ødelagte. Det var forholdsvis mindre ejendomme, der husede omkring 16.000 beboere. Et af bogens afsnit udgør en fortegnelse over disse afbrændte gårde og huse. Et andet afsnit indeholder navne på 54.392 indbyggere i de skånede dele af byen. Bogen afsluttes med et fyldigt navneregister.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.