Johannes Christoffer Hagemann Reinhard Steenstrup (1844-1935) kom til verden i Sorø som søn af en professor. Som 25-årig blev han juridisk kandidat og fortsatte med studier i middelalderens rets- og samfundsforhold. I 1882 erhvervede han den juridiske doktorgrad og blev samtidig professor ved Københavns Universitet. Han er kendt for et omfattende forfatterskab.

I 1917 fik han udgivet: "Den danske Kvindes Historie fra Holbergs Tid til vor : 1701-1917". Titlen er fordelt på 2 bind, der er scannet af Det Kongelige Bibliotek. Jeg har efterbehandlet disse scanninger til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Bind:

FØRSTE BOG
Holbergs Tidsalder
1. Ere Personerne i Holbergs Komedier tagne af det virkelige Liv, saaledes Pernille?
2. Kvindeskik og Samfundstrin, belyste ved »Barselstuen«
3. Valget af Ægtefælle og Forældres Tvang
4. Forholdet mellem Ægtefæller og Hustruens Rettigheder
5. Umyndighed for den ugifte Kvinde og Enkers Myndighed
6. Holbergs Opfattelse af Kvinden. Hylder han Tanker om Emancipation?
7. Den pietistiske Bevægelse og Kvinders Deltagelse i den
8. Klosterstiftelser for Kvinder i de fornemme Stænder

ANDEN BOG
Ændringer i Opfattelsen af Kvinden ved Aarhundredets Midte. Følsomhedens Tidsalder.
1. Opfattelsen af Kvinden som Aandsvæsen og Eilschovs Kvindefilosofi
2. Følsomheden vinder Indgang
3. Selskabslivets Tomhed og Dragtens Byrde. Forelskelse og Standsbaand
4. Musiklivets frigørende Indvirkning
5. Livet ved Hove som Forbillede eller vildledende. Struenseetiden
6. Udøverne af dramatisk Kunst
7. Kvinder, der virke i de skønne Kunster eller i Litteraturen

TREDJE BOG
De frigørende Reformers Tidsrum, Revolutionen og Napoleonsstyret.
1. Tankerne om Lighed og Frihed vinde Indgang
2. Bedsteborgerlige og akademiske Frierier
3. Friere Valg og lettere Tilnærmelse mellem Kønnene. Opfattelsen af Ægteskabet
4. Hjemliv og Dragt
5. Trolovelsers Afskaffelse. Lejermaalsbøderne ophæves. Skilsmisse ved Bevilling

FJERDE BOG
Tilbageblik paa Tilstandene i det 18. Aarhundrede og Forholdene indenfor de enkelte Stænder.
1. Undervisning og Uddannelse for Kvinder
2. Piger og Koner i Bondestanden
3. Haandværkere, Købmænd og andre Borgere. Soldater og Tyende
4. Jordemødre. — Sædelighedsforhold i Hovedstaden
5. Kvindernes Forhold til Staten og deres Medvirken i Statslivet

Andet Bind:

FEMTE BOG
De stille Tider før 1848.
1. Kamma Rahbek og Bakkehuset
2. Frederikke Brun og hendes Salon
3. Hjemmet paa »Rolighed« og Fru Louise Hegermann Lindencrone. Signe Læssøe og hendes Kreds
4. Fru Gyllembourg og »Hverdagshistorierne«
5. Hjemliv og Selskabelighed
6. Dronning Karoline Amalie og hendes Betydning i Kvindernes Historie
7. Deltagelsen i den nationale Bevægelse
8. Kvinder, som udøve skøn Kunst. Teatrets Kunstnerinder
9. Samfundslivet faar friere Former. En ulige Opfattelse af Kvinden. Kvindespørgsmaalet behandlet i Litteraturen

SJETTE BOG
Fra Udbrudet af den første slesvigske Krig indtil 1870.
1. Den første slesvigske Krig og Grundlovens Givelse
2. »Clara Raphael«
3. Mathilde Fibiger
4. Camilla Collett, Fredrika Bremer, Pauline Worm
5. Natalie Zahle og hendes Betydning
6. Love, som ændre Kvindernes Retsstilling og aabne nye Livsbaner for dem
7. Enkeltgerning og Samvirken. Ilia Fibiger og Regitze Barner
8. Dronning Louise og Diakonisserne. Ludvig Israel Brandes og hans Arbejde for Kvinderne
9. Skyheden for at træde frem for Offentligheden. Skov-Kirsten

SYVENDE BOG
Arbejdet paa at vinde Adgang til Omraader, der hidtil vare Mænd forbeholdte, og Deltagelse i Statslivet.
1. Hvad der var vundet indtil Tiden 1870. De nye Opgaver, som Verdensudviklingen paatvinger
2. Dansk Kvindesamfund og dets Virksomhed. Kvindelig Læseforening
3. Forandringer i Kvindernes retslige Stilling og den udvidede Adgang til praktiske Virksomheder
4. Kvinder, der virke i Kunsten, Litteraturen og Videnskaben
5. Arbejdet paa at opnaa kommunal og politisk Stemmeret
6. Vinding og Tab