Holger Hansen (1864-1938) blev født på Frederiksberg som søn af en fhv. købmand. Han fik en læreruddannelse og blev i 1893 ansat som assistent ved det nyoprettede Provinsarkiv for Fyn. Senere blev han landsarkivar for Sjælland og kendt for sin store viden inden for 1700-tallets historie.

I mange år arbejdede han med at samle og afskrive dokumenter og breve, der vedrørte processen mod Johann Friedrich Struensee og hans medarbejdere. I 1927-41 fik han sit arbejde trykt i 5 bind, der blev udgivet af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie (Kildeskriftsselskabet), der udtaler:

Disse fem bind er en guldgrube for forståelsen af de politiske forhold både før, under og efter J. F. Struensees regimente 1770-72. Mange af de optrykte breve vedrører ikke kun selve Struensee-tidens dramatiske begivenheder, men giver tillige et bredt indblik i de politiske aktørers tænkemåde og præsenterer et rigt kildemateriale til en kulturhistorisk karakteristik af perioden.

Jeg har scannet de 5 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse link:

Bind I:  

I. Kongens Vidneforklaringer
II. Johann Friderich Struensees Forsvarsskrift
III. Justitsraad Carl August Struensees Forsvarsskrift
IV. Falckenschiolds Skrivelser til Kommissionen
V. H. P. Sturz’s Forsvarsskrivelser
VI. F. W. Wivets Aktionsindlæg imod J. F. Struensee
VII. F. W. Wivets Aktionsindlæg imod Enevold Brandt
VIII. P. Uldalls Forsvar for J. F. Struensee
Af Forhøret over J. F. Struensee
IX. O. L. Bangs Forsvar for Enevold Brandt
Af Forhøret over Enevold Brandt
X. F. W. Wivets Replik til P. Uldall
XI. F. W. Wivets Replik til O. L. Bang
XII. Dom over Johann Friderich Struensee
XIII. Dom over Enevold Brandt
XIV. Forestilling om Fru Gähler m. fl.
XV. Kabinetsordre af 1772 18. Maj
XVI. Forestilling om Gähler, Falckenschiold og C. A. Struensee
Af Forhørene over Oberst Falckenschiold
Af Forhøret over Brandt
XVII. Kongeligt Reskript
XVIII. Prætorius’s og Kølles Erklæringer
XIX. C. A. Struensees Brevveksling med Statsminister J. A. v. d. Horst og Kammerdirektør Hoffmann
XX. Af Gählers Kopibog
XXI. Af Gählers Koncepter og Afskrifter
XXII. Forskellige Beretninger og Breve

Bind II:

I. Breve vekslede mellem Brødrene Struensee og deres Slægtninge
II. Brevveksling mellem C. A. Struensee og J. F. Struensee
III. Brevveksling mellem J. F. Struensee og P. E. Gähler
IV. J. F. Struensees Brevveksling med forskellige
V. J. F. Struensees Memoire om Kongens Tilstand
VI. J. F. Struensees egen Forklaring om sin religiøse Omvendelse
VII. C. A. Struensees Brevveksling med Forbindelser i Tyskland
VIII. C. A. Struensees Breve fra og til forskellige Personer
IX. Moses Wesselys Breve til Rantzau-Ascheberg
X. Breve til og fra Enevold Brandt
XI. P. E. Gählers Brevveksling med fyrstelige Personer 

Bind III:

XII. P. E. Gählers Brevveksling med forskellige Brevskrivere.
Lente Adeler til P. E. Gähler
Conrad Ahlefeldt til Gähler
Conrad Wilhelm Ahlefeldt til Gähler og G. til A.
Hans Ahlefeldt og Hustru til Gähler og Hustru
F. L. Arenstorff til P. E. Gähler
J. H. E. Bernstorfftil P. E. Gähler og G. til B.
J. L. M. de Biellart til P. E. Gähler
G. A. Braem til P. E. Gähler og G. til B.
J. F. Classen til P. E. Gähler og Hustru
Anna Joakimine Danneskiold Laurvig til P. E. Gähler
Ejner Ejnersen til P. E. Gähler
C. A. Fabritius til P. E. Gähler
M. E. v. Fircks til P. E. Gähler
J. Fürsen til P. E. Gähler
C. C. Gram og Hustru til P. E. Gähler og denne til Gram
C. F. Gähler til P. E. Gähler
Fru C. S. Gähler til hendes Mand P. E. G.
Frk. F. S. Gähler til P. E. Gähler og Hustru
S. W. Gähler til P. E. Gähler
Grev C. F. A. Gørtz til P. E. Gähler og denne til Gørtz
A. Hauch til P. E.Gähler
R. Keith og Hustru til P. E. Gähler
J. F. G. Lehmann til P. E. Gähler

Bind IV:

XII. P. E. Gählers Brevveksling med forskellige Brevskrivere
U. A. Holstein og Hustru til P. E. Gähler og Hustru
P. Martensen til Gähler
A. G. Moltke til Gähler og G. til A. G. M.
P. E. Gähler til A. H. Moltke
P. E. Gähler til C. F. Moltke
Caspar Moltke til Gähler
Magnus og Caspar Moltke til Gähler
Magnus Moltke til Gähler
C. H. Murhard til Gähler
P. E. Gähler til A. S. v. Osten
A. F. Pflueg til Gähler
Saint Germain til Gähler og G. til S. G.
S. C. Rantzau til Saint Germain
P. E. Gähler til C. Saldern og denne til G.
W. Sames til Gähler
J. E. Scheel til Gähler
H. C. Schimmelmann til Gähler og G. til S.
C. O. Schmit til Gähler
W. D. v. d. Schulenburg til Gähler og G. til S.
C. L. Stemann til Gähler
C. A. Struensee til Gähler
H. P. Sturz til Gähler
G. L. Waitz til Gähler
J. C. Willebrand til Gähler
C. J. Wolffsgeil til Gähler
Gähler til Hertug Ludvig Eugen af Würtemberg 

Bind V:

XII: P. E. Gählers Brevveksling med forskellige Brevskrivere
S. C. Rantzau til P. E. Gähler og G. til S. C. R.