"Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark fra Reformationen til Nutiden" blev udgivet i fem bind 1892-1955 af Rigsarkivet ved Laurs Laursen (1864-1936), Georg Urban Frederik Jürgensen West (1866-1930) og Hjalmar Sigvard Alexander Nygård (1869-1964). Især sidstnævnte skylder vi en stor tak, som det også kommer til udtryk i rigsarkivar Axel Linvalds forord til sidste bind:

FORORD.

 

Rigsarkivet udsender hermed et nyt bind — det 5. i rækken — af »Kronens Skøder«, oplysende statens køb og salg af faste ejendomme i årene 1731—1765, = indtil det tidspunkt, da de omfattende krongodssalg satte ind, der som en slags forspil til de store landboreformer i saa væsentlig grad forandrede statens og landbefolkningens ejendomsforhold. Ved afslutningen af det foreliggende bind — det sidste af værket, som udkommer, medens jeg er rigsarkivar — føler jeg trang til at gentage en tak til udgiveren, som jeg allerede tidligere har givet udtryk: Rigsarkivet er ham megen påskønnelse skyldig, fordi han mange år igennem og mange timer daglig har benyttet sit embedsotium til udgivelsen af de tre sidste bind af værket. Jeg er ikke i tvivl om, at han derved har gjort dansk social og økonomisk historie foruden lokal- og personalhistorien en meget væsentlig tjeneste.

For den betydelige understøttelse af Carlsbergfondet, der har muliggjort udgivelsen af dette, ligesom af de forudgaaende to bind, beder jeg direktionen modtage min og Rigsarkivets ærbødige tak.

 

   Rigsarkivet, Oktober 1955.

                                                                                                                  Axel Linvald.

Rigsarkivet har givet mig tilladelse til at scanne de fem bind til søgbare PDF-filer.

Hver af de fem bind afsluttes med fyldige navneregistre. De indgår i hver PDF-fil, men herudover har jeg valgt at samle alle navneregistrene i en særskilt søgbar PDF-fil.

PDF-filerne kan frit downloades via disse links:

Første Bind 1535-1648

Andet Bind 1648-1688

Tredie Bind 1689-1719

Fjerde Bind 1720-1730

Femte Bind 1731-1765

Navneregister