Julius Albert Fridericia (1849-1912) var født i København som søn af en silke- og klædehandler. Som 17-årig blev han student, og 6 år senere tog han magisterkonferens i historie med speciale i 1600-tallets danske historie. Han er kendt for et omfattende og anerkendt historisk forfatterskab.

I 1888 fik han udgivet: "Aktstykker til Oplysning om Stavnsbaandets Historie", som han indleder med:

Forord.

 

Det foreliggende Skrift har til Hensigt at give en Samling af saadanne Oplysninger til Stavnsbaandets Historie, som indeholdes i Aktstykker og Breve, især for saa vidt som disse ere udgaaede fra Regeringen eller en underordnet Myndighed.

Bogen indeholder derfor først og fremmest de Forordninger, aabne Breve og Reskripter, som indførte, ordnede og hævede Stavnsbaandet; Forordningerne og de aabne Breve ere gjengivne efter de originale Tryk, til Dels med Jævnførelse af de med Kongens Underskrift forsynede originale Udfærdigelser, Reskripterne efter Regeringskollegiernes officielle Kopibøger. Dernæst vil man finde samlet de Betænkninger, Forslag og andre Aktstykker, som gik forud for Regeringens Beslutninger eller paa anden Maade drejede sig om Stavnsbaandet og vare foranledigede af eller rettede til Regeringen. Dog er Vægten her overvejende lagt paa hidtil utrykte Aktstykker og Breve, saaledes at tidligere trykte kun rent undtagelsesvis ere gjengivne i deres Helhed; derimod er der optaget Udtog af alle saadanne, idet Udgiveren har stræbt efter at tilvejebringe en samlet Oversigt over hele det officielle Aktstykkestof. Uden at tilsigte en lignende Fuldstændighed for private Aktstykkers og Breves Vedkommende er der dog tillige, til Dels som Exempler, optaget en Række saadanne, navnlig for at paavise Stavnsbaandets Virkninger i Forholdet mellem Godsejere og Bønder.

Samlingen er delt i fem Afsnit og disse atter i Paragrafer. Hver enkelt Paragraf begynder med en Udsigt over Indholdet af alle de Aktstykker, der ere sammenfattede under den, hvorefter følger Gjengivelsen af selve de Aktstykker, som trykkes i Helhed, i Brudstykker eller i længere Uddrag. I det første Afsnit har Udgiveren søgt at give en systematisk ordnet Udsigt over de Spirer til et Stavnsbaand, som mærkes før dets retlige Indførelse 1733. I det andet og tredje Afsnit fremstilles Stavnsbaandets Historie fra 1733 til 1767, og femte Afsnit omfatter Tiden fra 1767 til 1788 med særligt Hensyn til Forhandlingerne om Stavnsbaandets Indskrænkning og Afskaffelse; Ordningen er her overalt kronologisk. I fjerde Afsnit gives systematisk ordnede Exempler paa de faktiske Virkninger og Misbrug af Stavnsbaandet.

Da Samlingen er en Aktstykkesamling, vil man ikke finde optaget i den saadanne Bidrag til Oplysning om den behandlede Institutions Historie, som ikke have en aktmæssig Karakter, men derimod fremkom i samtidige Skrifter og Afhandlinger, og da den alene behandler Stavnsbaandets Historie, ville Bidrag til beslægtede Sider af Bondestandens og Hærvæsenets Forhold kun rent lejlighedsvis være medtagne. Men selve Aktstykkesamlingen vil formentlig give en Række nye og vigtige Oplysninger om Stavnsbaandets Oprindelse Udvikling og Afskaffelse, lige saa vel som om Samtidens Domme om det.

For saa vidt som intet særligt Opbevaringssted er anført, findes de benyttede Aktstykker i Gehejmearkivet og Kongerigets Arkiv, hvilket er Tilfældet for den overvejende Dels Vedkommende. Men der er desuden medtaget Bidrag fra Universitetsarkivet, det store kgl. Bibliothek, Manukriptsamlingen paa Ledreborg og Sorø Akademis Bibliothek. Aktstykkerne ere gjengivne bogstavret; dog ere Originalernes store og smaa Bogstaver ikke bevarede.

Naar Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie har været i Stand til at udgive dette Skrift og saaledes har kunnet give sit Bidrag til at fejre Jubilæet for Stavnsbaandets Afskaffelse, skyldes dette for en væsentlig Del Direktionen for den grevelige Hjelmstjerne -Rosencroneske Stiftelse, der har ydet det et betydeligt Tilskud Desuden har Selskabet til Skriftets Udgivelse anvendt en Del af den Understøttelse til dets Virksomhed, som Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet har tilstaaet det.

 

                   Kjøbenhavn, i Juni 1888.

                                                                                         J. A. Fridericia.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, er kan downloades via dette link.