Aage Friis (1870-1949) var født i Halskov som søn af en ordineret kateket og førstelærer. Som 20-årig blev han student og 6 år senere fik han magisterkonferens, hvorefter han begyndte sit videnskabelige arbejde om A. P. Bernstorffs breve og dokumenter, som han opsporede på rejser i Tyskland. I 1899 blev han dr. phil. på en afhandling om Andreas Peter Bernstorff og Ove Høegh Guldberg. Han var medudgiver af Det danske Folks Historie i 8 bind, og ses fra 1913 som professor ved Københavns Universitet - og rektor 1932-33.

I 1905 fik han udgivet: Aktstykker og Breve vedrørende Hostens Indlemmelse i Danmark i Aaret 1806", som han indleder med:

Efterfølgende Samling Aktstykker og Breve fra danske og tyske Arkiver slutter sig til en Afhandling «Holstens Indlemmelse i Danmark i Aaret 1806» i Historisk Tidsskrift 7. Række VI. Bd. 1905, hvori jeg har givet en Fremstilling af, hvorledes Indlemmelsespatentet af 9. September 1806 blev til.

Af Hensyn til den Rolle, som dette Spørgsmaal har spillet under den slesvigholstenske Bevægelse og paa Grund af den højst utilforladelige Maade, hvorpaa enkelte af Sagens Akter tidligere er blevet udgivne, har jeg tillige anset det for rimeligt at meddele hele det Materiale, hvorpaa Afhandlingen er bygget.

Almindelige Meddelelser om Kildematerialets Historie findes i den nævnte Afhandling Side 1—6, men de følgende Aktstykker og Breve ere alle forsynede med Angivelse af, hvor de nu befinder sig. Hvor intet andet angives, er de trykt bogstavret efter egenhændige Originaler, dog hist og her med Læmpelse af Tegnsætning og i Brugen af store og smaa Bogstaver o. lign. For Fuldstændighedens Skyld er enkelte tidligere trykte Aktstykker og Breve medtagne; de 1851 af Wegener i «Actmæssige Bidrag til Danmarks Historie i det nittende Aarhundrede» meddelte er tillige aftrykte paa ny, fordi Gengivelsen er upaalidelig. Alle Udeladelser er antydede ved . . ., men der er intet udeladt, der har allermindste Betydning for det foreliggende Æmne. Da alle nødvendige Oplysninger findes i den omtalte Afhandling i Historisk Tidsskrift, er her kun givet meget faa Henvisninger og Oplysninger.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

Selve afhandlingen fra Historisk Tidsskrift kan downloades som ikke søgbar PDF-fil via dette link.