Aage Friis (1870-1949) var født i Halskov som søn af en ordineret kateket og førstelærer. Som 20-årig blev han student og 6 år senere fik han magisterkonferens, hvorefter han begyndte sit videnskabelige arbejde om A. P. Bernstorffs breve og dokumenter, som han opsporede på rejser i Tyskland. I 1899 blev han dr. phil. på en afhandling om Andreas Peter Bernstorff og Ove Høegh Guldberg. Han var medudgiver af Det danske Folks Historie i 8 bind, og ses fra 1913 som professor ved Københavns Universitet - og rektor 1932-33.

Fra 1904-13 udkom i 3 bind hans "Bernstorffske Papirer : Udvalgte Breve og Optegnelser vedrørende Familien Bernstorff i Tiden fra 1732 til 1835". Første bind indledes med (i uddrag):

FORORD.

 

Fra det omtrent hundrede Aar lange Tidsrum, i hvilket Familien Bernstorff indtog en fremragende Stilling i dansk Statstjeneste, er dens skriftlige Efterladenskab bevaret i et stort Omfang. I Udenrigsministeriets Arkiv og i Rigsarkivet gemmes Embedspapirer, der bærer Vidne om den dybt indgribende Virksomhed, som Johan Hartvig Ernst Bernstorff fra 1732 til 1770, Andreas Peter Bernstorff fra 1758 til 1797 og efter deres Tid Christian Giinther Bernstorff til 1818 og Joachim Frederik Bernstorff til 1835 udfoldede som Diplomater i dansk Tjeneste, og som Ledere af Danmark-Norges Udenrigspolitik saavel som af betydningsfulde Dele af Rigernes indre Styrelse. I Statsarkivet i Slesvig findes som Supplement hertil Akter fra Det tyske Kancelli, gennem hvilket de to ældre Bernstorffer i halvthundrede Aar øvede Indflydelse paa Udviklingen i Slesvig og Holsten.

Men foruden disse officielle Embedspapirer er der i og udenfor Familien Bernstorffs Eje bevaret store Samlinger af private Breve til og fra de nævnte bernstorffske Statsmænd, deres nærmeste Slægt og fortroligste politiske og personlige Venner, et Materiale, der ikke blot gør det muligt at trænge til Bunds i Slægtens Historie i snævrere Forstand, men som tillige har alsidig Betydning for den danske Stats politiske og kulturelle Udviklingshistorie i hin Tid.

Det Kongelige Bibliotek har scannet de 3 bind. Jeg har efterbehandlet disse scanninger til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

I. Bind 

II. Bind

III. Bind