Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1890 og de følgende 40 år var han nøje knyttet til Brahetrolleborg, hvor det lykkedes ham fra dette og de øvrige Reventlowske godser at fremdrage et særdeles rigt brevmateriale, som han fik udgivet i det 10 bind store værk: "Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827". Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art. 

I perioden 1895-1931 udkom "Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827 : Meddelelser af Arkiverne paa Pederstrup og Brahe-Trolleborg : Udgivne paa Foranledning af Hofjægermester, Lehnsgreve C. E. Reventlow". Værket omtales som værende af stor betydning for forståelse af kulturstrømninger i tiden 1770-1827. Hvert bind indledes med afskrift af breve, hvoraf de fleste er skrevet på tysk eller fransk (men fortvivl ikke - de søgbare tekster kan side for side kopieres til Google Translate og oversættes til dansk med fint resultat). Herefter følger i hvert bind Bobés meget omfattende anmærkninger til brevene med mange biografier og slægtstavler over de omtalte personer. 10. bind afsluttes med et navneregister, der dækker alle 10 bind. Navneregistret fylder 279 sider, og det alene siger noget om, hvor omfattende værket er. 10. bind indledes med: 

Med nærværende tiende Bind afsluttes Værket „Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds“, der med Afbrydelser, foranlediget ved andre litterære Opgaver, har beskæftiget Udgiveren i fyrretyve Aar.

Ved Lensgreve C. E. Reventlows Død i 1929 maatte Arbejdet nødvendigvis stanse, ikke blot, fordi han ene og alene og fra først til sidst havde baaret alle Bekostninger ved Fremstillingen af Værket, men ogsaa fordi Udgiveren ikke kunde tænke sig dette fortsat uden Grev Reventlows personlige Opmuntring, der havde fulgt og frembaaret det gennem de mange Aar. Som naturligt er, indledes Slutningsbindet med en Levnedsskildring af Værkets Mæcen ......  

På opfordring fra Christian Ditlev Reventlow, der er webmaster for reventlow.dk har jeg scannet de 10 bind, der kan downloades via disse links:

Første Bind: Gemeimestatsminister, Grev Christian Ditlev Frederik Reventlows Breve og Dagbogs Optegnelser i Udvalg

Andet Bind: Grev Johan Ludvig Reventlows Breve

Trejde Bind: Grevinde Louise Stolbergs Breve i Udvalg samt Breve fra Greverne Christian og Frederik Leopold Stolber

Fjerde Bind: Geheimestatsminister Grev Heinrich Ernst Schimmelmanns og Hustru Grevinde Charlotte Schimmelmanns Breve i Udvalg

Femte Bind: Grevinde Charlotte Schimmelmanns Breve til Grevinde Louise Stolberg 1808-15 og til Grevinde Frederikke Sophie Reventlow i Udvalg

Sjette Bind: Breve til Geheimestatsminister Greve C. D. F. Reventlow og Hustru, Grevinde Louise Stolberg og Benedicte von Qualen fra forskjellige

Syvende Bind: Udvalgte Breve og Optegnelser af Grev Ernst Schimmelmann, Komtesse Katharine Stolberg, Henning von Witzleben og Hustru, Grev Charles Flahault d'Angiviller og Grevinde Louise Stolberg

Ottende Bind: Breve fra og til Greverne Christian og Fritz Stolberg, Greve Ernst og Grevinde Charlotte Schmimmelmann : Tilføjelser til Anmærkningerne I-VII Bind

Niende Bind: Breve fra Grevinde Sybille Reventlow til Grevinde Louise Stolberg med Anmærkninger og Tillæg: Slægtshistoriske Oversigte

Tiende Bind: Biografi over lensgreve Christian Einar Reventlow, breve, anmærkninger og personregister