Albert Fabritius (1905-1976) kom til verden på Frederiksberg som søn af en fabrikant. Som 28-årig blev han student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I flere år var han bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kongelig ordenshistoriograf.

I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935 : En Studie i dansk Adelshistorie". Han indleder med:

FORORD

 

Ved Udsendelsen af dette første Resultat af mine mere eller mindre intensivt, men stadigt, gennem adskillige Aar drevne Studier i dansk Adelshistorie er det mig en kær Pligt at bringe Undervisningsministeriet, Direktionen for den grevelige Hielmstierne Rosencroneske Stiftelse og Bestyrelsen for Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat min ærbødige Tak for modtaget Understøttelse.

Det er mig ikke mindre magtpaaliggende at rette en hjertelig Tak til min Chef, Rigsbibliotekar Svend Dahl, for stor Imødekommenhed ved Tilrettelæggelsen af Orlov fra min Tjeneste, til Rigsarkivets Embedsmænd og til mine Kolleger paa Det kongelige Bibliotek for megen Hjælpsomhed. Især takker jeg Bibliotekarerne R. Paulli, Mag. art. André Nicolet og Dr. phil. Povl Johannes Jensen, samt ikke mindst Dr. phil. H. Topsøe-Jensen, som har bistaaet mig med Korrekturlæsningen. Endvidere maa jeg takke min Ven, Lektor, Dr. phil. Hans H. Fussing for aldrig svigtende Interesse for mit Arbejde og mange indgaaende Drøftelser af Problemer af Betydning for os begge.

Det har ikke kunnet undgaas, at de overvældende Begivenheder, som i disse Aar — i disse Dage har gjort et saa dybt og uudsletteligt Indtryk paa os alle, maa sætte sig Spor ogsaa her, og jeg kan derfor ikke slutte dette Forord uden at give Udtryk for den dybeste Taknemmelighed over, at Forsynet har ført vort Land saa naadigt gennem Ulykkens Aar — med den varmeste Tak til Københavns Universitet for den ranke Holdning, hvormed Universitetet i disse Aar har repræsenteret den sande videnskabelige Aand — hvormed det har værget for sine Borgere — og i den dybeste Beundring for de Landsmænd, som indristede deres Navne i disse Aars Danmarkshistorie.

 

       Natten mellem den 4. og 5. Maj 1945. 

                                                                                                                     Albert Fabritius.

Med tilladelse fra forfatterens efterkommere har jeg scannet doktordisputatsen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.