Abraham Lehn (1702-1757) kom til verden i København som søn af en vinhandler. Efter faderens tidlige død arvede han en stor formue, som han satte i jordegods. Fra 1731 lod han sig optage i adelstanden. Mest kendt er han for sine store samlinger af bøger, mønter og malerier.

Kirsten Bendixen (1924-1995) var mag. art. og museumsinspektør ved Den kongelige Mønt- og Medaillesamling. Hun fik optaget mange artikler i videnskablige tidsskrifter, og i 1964 fik hun udgivet sin bearbejdelse af Lehns regnskabsbog 1718-1720.

Bogen indeholder supplerende oplysninger om Lehns samlinger m.v.  Fra side 127-154 er der et personalhistorisk register, der omfatter de personer, der er omtalt i regnskabet. Bogen indledes med:

FORORD

 

For en Del Aar siden forelagde Professor Christian Elling Selskabet for dansk Kulturhistorie en Regnskabsbog, han havde forefundet paa Oreby. Den indeholdt saa meget kulturhistorisk Stof, at man ønskede den udgivet, og Selskabets Sekretær Svend Aakjær lod foretage en Afskrift. Den planlagte Kommentering blev imidlertid ikke til noget.

For et Par Aar siden gjorde Dr. Georg Galster mig opmærksom paa den interessante Regnskabsbog, og jeg paatog mig at udgive den. Under Arbejdet med Kommenteringen har jeg haft Anledning til at aflægge et Besøg paa Oreby for at drive Studier i Bibliotek, Arkiv og Malerisamling. For den overordentlig store Imødekommenhed og Gæstfrihed, jeg ved denne Lejlighed nød, takker jeg hjerteligt Lensbaron Otto Rosenørn-Lehn og Familie. For udmærket Hjælp beder jeg Afdelingsbibliotekar Sven Houmøller modtage min Tak. En ærbødig Tak rettes paa Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie’s og egne Vegne til Carlsbergfondet, som har bekostet Bogens Trykning. Mine Tilsynsførende, fhv. Overinspektør ved Nationalmuseet Georg Galster og Professor Axel Steensberg, Kongelig Ordenshistoriograf Albert Fabritius, min Mand Erik Bendixen, samt alle andre, der har hjulpet mig med nyttige Oplysninger, Renskrivning af Manuskript m. m. beder jeg ogsaa modtage min varme Tak. Sidst og allermest takker jeg min Mor Johanne Lorenzen, uden hvis mangesidige Hjælp Arbejdet ikke var blevet færdigt. Hende skal Bogen derfor tilegnes.

Imedens jeg har arbejdet med Regnskabet, har jeg fundet saa meget interessant Stof frem baade i Godsarkivet paa Oreby og i Peder Benzon Mylius’ Arkiv, nu i Landsarkivet i Odense, at det var ønskeligt, om et Bind med flere Kilder til Abraham Lehns Historie kunde udkomme, dels flere Regnskaber og Breve, dels de bevarede Partier af Rejsedagbogen.

 

         Den kongelige Mønt- og

              Medaillesamling

                    Maj 1963

                                                                                                                    Kirsten Bendixen.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.