Hans Henrik Christian Pedersen (1862-1926) kom til verden i Helsted ved Randers som søn af en gårdejer. Efter skolegang kom han på Viby Højskole og var derefter huslærer et par steder i Jylland. Han gennemførte første halvdel af læreruddannelsen og arbejdede herefter som journalist. Samtidig forberedte han sig privat til studentereksamen og blev cand.polit i 1900. I flere år var han ansat ved Statens Statistiske Bureau, hvor han fra 1913-23 havde titel af kontorchef. Fra 1919 var han samtidig lektor i landbopolitik ved Københsvans Universitet og bestred sideløbende en række tillidshverv. Hans anerkendte landbohistoriske arbejde kulminerede med: "De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688". Det udkom først efter hans død og indledes med:

FORORD

 

Desværre hindrede Sygdom Henrik Pedersen i at faa udgivet sit store Værk om de danske Landbrug i 1680-erne. Efter hans Død i Februar 1926 overdrog hans Hustru hans nære Venner: Dr. A. C. Johansen, Professor Axel Nielsen og Direktør Marius Vibæk at forsøge at faa Værket udgivet. Disse traadte straks i Forbindelse med Professor Erik Arup som den blandt vore Historikere, hvem det Æmne, Henrik Pedersen havde behandlet, formentlig laa nærmest, og der dannedes herved et Udvalg til Værkets Udgivelse.

Under sit sidste Sygeleje havde Henrik Pedersen gennemgaaet sit Manuskript med Underarkivar Svend Aakjær. Der var paa dette Tidspunkt rentrykt 21 Ark og sat 3/4 Ark. Til Resten af Tabelværket forelaa der Manuskript, som man straks bestemte sig til at lade trykke efter de Anvisninger, Svend Aakjær havde faaet af den afdøde. Fru Juul-Jensen, der havde hjulpet Henrik Pedersen ved Korrekturlæsningen og kendte de Principper, der hidtil var arbejdet efter, var saa elskværdig ogsaa at paatage sig Afstemningen af de sidste Tabeller.

Det har forekommet os rigtigst at lade Arbejdet saavidt muligt fremtræde i den Skikkelse, hvori det forelaa ved Henrik Pedersens Død. Dog har vi ment det nødvendigt at lade udarbejde en Indledning, der kunde gøre Rede for Henrik Pedersens Tanker med Arbejdet og det Materiale, det byggede paa, hvorimod man maatte opgive Tanken om en mere fyldig Redegørelse for de Resultater, der kunde udvindes af Tabellerne, saaledes som Henrik Pedersen havde tænkt sig og selv kunde have givet. Endvidere har vi anset det for heldigt at lade udarbejde et Stednavneregister, der kunde lette Brugen af Bogens værdifulde Tabeller. Indledningen har Svend Aakjær beredvilligt paataget sig at skrive, og efter Forslag af Sekretæren i Stednavneudvalget, Gunnar Knudsen, blev det overdraget cand. mag. Helge Nielsen at udarbejde Stednavneregistret.

Dem alle bringer vi vor hjærteligste Tak, fordi de har villet hjælpe os med at faa Henrik Pedersens efterladte Værk udgivet, saaledes at det betydningsfulde Arbejde, han har nedlagt i det, kan komme til at tjene sit Formaal og være med til at bevare hans Navn. En særlig Tak retter vi til Carlsbergfondet, uden hvis Støtte Værket ikke vilde være kommet frem.

 

          Erik Arup.               A. C. Johansen.                 Axel Nielsen.                  Marius Vibæk.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link