Vilhelm Richter (1840-1911) blev født i København som søn af en tømmermand. Han blev cand.jur. som 25-årig, blev senere overretssagfører og var med til at stifte Dansk Genealogisk Institut. Han har skrevet flere "stater".

I 1901-05 udkom hans "100 Aars Dødsfald 1791-1890". Vilhelm Richter gennemtrawlede danske aviser fra 1791-1890 for at finde oplysninger om dødsfald. Han noterede navne, stilling, dødssted og –dato samt alder og fik alle disse data udgivet i flere hæfter, der er samlet i 3 bind. Sidste hæfte afsluttes med:

I det jeg hermed udsender Slutningsheftet af „100 Aars Dødsfald“, tillader jeg mig at ledsage det med nogle faa Bemærkninger. Den sædvanlige Tak for Hjælp med Hensyn til Bogens Udarbejdelse kan jeg i nærværende Tilfælde ikke bringe Nogen. Arbejdet har jo bestaaet i at gennemgaa samtlige større Aviser i det paagældende Tidsrum og af dem udvælge og afskrive de Dødsannoncer, der kunne antages at have personalhistorisk Interesse, og dette Arbejde har jeg maattet gøre alene, da jeg ikke har ment at kunne overlade Andre at udøve det fornødne Skøn med Hensyn til, om et Navn bør medtages eller ikke. Derimod føler jeg Trang til at takke dem, der have muliggjort Bogens Fremkomst; dette gælder først og fremmest den altfor tidlig afdøde Rigsarkivar Bricka, hvis højst velvillige, til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet afgivne Betænkning sikkert i sin Tid gav Hovedstødet til, at nævnte Ministerium bevilgede mig en fleraarig Understøttelse til Udgivelsen; dernæst bringer jeg en Tak til bemeldte Ministerium, hvis daværende udmærkede Chef, Provst Bjerre, desværre heller ikke længere er blandt de Levendes Tal, til Carlsbergfonden og til den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, hvilke Institutioner ligeledes have ydet betydelige Bidrag.

At der findes Fejl i Bogen, er utvivlsomt; jeg vil derfor være Enhver, der sender mig Meddelelse om saadanne, meget forbunden og agter om nogen Tid at udgive en Liste over de eventuelle Urigtigheder.

Kjøbenhavn, November 1905.

                                                                                     V. Richter. 

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bøgerne. Disse scanninger har jeg efterbehandlet til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

I. Aabel-Harboe

II. Harboe-Rasbech

III. Rasbech-Øvre

 

Allerede i 2007 blev bøgerne digitaliserede af LFL’s Bladfond. Indholdet kan søges på www.rosekamp.dk via dette link.