Hannibal Sehested (1609-1666) var født på "Arensborg" på øen Øsel i Østersøen nær Estland som søn af den danske statsholder. Indtil sit 11. år modtog han undervisning i hjemmet og kom derefter i huset hos magister Christen Jensen Vejle, hvor han blev opdraget og undervist til selvstændig og fordomsfri stillingtagen. I 3 år var han på Sorø Akademi og som 20-årig på uddannelsesrejse til England, Frankrig og Nederlandene. Efter hjemkomsten blev han tilknyttet hoffet og kom påny på flere udlandsophold, hvor han udviklede sine sprogkundskaber og politiske evner. Han blev gift med Christian 4.'s datter Christiane og var hele sit voksne liv nært tilknyttet til hoffet og beklædte nogle af de højeste embeder i Danmark-Norge.

Caspar Frederik Wegener (1802-1893) kom til verden i Gudbjerg Præstegård på Sydfyn som søn af sognepræsten. Som 19-årig blev han student og måtte brødføde sig selv ved undervisning, mens han læste teologi. Han afsluttede disse studier i 1828, men var 2 år forinden blevet adjunkt på Sorø Akademi. Her var han en meget afholdt lærer, der i 1830 fik titel af overlærer og senere lektor i historie, geografi og statistik. Ved siden af lærergerningen dyrkede han sin store interesse for især dansk historie og fik udgivet flere anerkendte titler. I 1848 blev Wegener udnævnt til geheimearchivar og bestred stillingen indtil 1882, hvor han var fyldt 80 år. Han døde ugift og efterlod sig en meget stor bogsamling, der blev købt af staten og kom med flere andre til at udgøre grundstammen i Statsbiblioteket i Aarhus.

Artiklen er i 1882 optaget i "Aarsberetninger fra Det Kongelige Geheimearchiv, indeholdende Bidrag til dansk Historie af utrykte Kilder".

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-filer, der kan downloades via dette link.