Dorothea af Sachsen-Lauenburg (1511-1571) blev i 1525 viet til Christian 3. og var hans dronning 1536-1559. Som enkedronning var hun tildelt Sønderborg Slot og Koldinghus med tilhørende godser som livgeding.

Caspar Frederik Wegener (1802-1893) kom til verden i Gudbjerg Præstegård på Sydfyn som søn af sognepræsten. Som 19-årig blev han student og måtte brødføde sig selv ved undervisning, mens han læste teologi. Han afsluttede disse studier i 1828, men var 2 år forinden blevet adjunkt på Sorø Akademi. Her var han en meget afholdt lærer, der i 1830 fik titel af overlærer og senere lektor i historie, geografi og statistik. Ved siden af lærergerningen dyrkede han sin store interesse for især dansk historie og fik udgivet flere anerkendte titler. I 1848 blev Wegener udnævnt til geheimearchivar og bestred stillingen indtil 1882, hvor han var fyldt 80 år. Han døde ugift og efterlod sig en meget stor bogsamling, der blev købt af staten og kom med flere andre til at udgøre grundstammen i Statsbiblioteket i Aarhus.

Artiklen med den fulde titel: "Samling af Dronning Dorotheas Breve, navnlig til den kongelige Familie eller i sammes Anliggender" blev i 2 dele i 1855 og 1865 optaget i "Aarsberetninger fra Det Kongelige Geheimearchiv, indeholdende Bidrag til dansk Historie af utrykte Kilder".

Jeg har scannet de 2 dele til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Samling

Anden Samling