"Christian III's Rentemesterregnskaber" blev i 1999-2003 udgivet af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie (Kildeskriftselskabet) ved Søren Balle, Niels Geert Bolwig og Else Yndgaard. Værket i 4 bind + registerbind indledes med:

Forord


Kildeskriftselskabet udgiver hermed fire bind med Rentemesterregnskaber, som var den centrale kasses regnskaber ved kongens hof. Disse regnskaber er de vigtigste af alle statens regnskaber i 1500-tallet, og de er derfor en væsentlig kilde til periodens økonomiske og samfundsmæssige historie. Udgaven omfatter samtlige bevarede rentemesterregnskaber fra Christian III’s tid, nemlig 1551 (bind I), 1554 (bind II), 1556 (bind III) og 1557-58 (bind IV). Regnskaberne dækker både Danmark nord for Kongeåen, den kongelige del af Hertugdømmerne Slesvig og Holsten, Norge, Island og Færøerne.

Udgivelsen af regnskaberne blev i 1987 foreslået af historikeren Søren Balle, og udgaven blev antaget på Kildeskriftselskabets årsmøde i 1988. Som tilsynsførende udpegedes overinspektør Jørgen Steen Jensen, professor, dr. phil. John Kousgaard Sørensen og professor, dr. theol. Troels Dahlerup (indtil 1991).

Ved Søren Balles altfor tidlige død i 1992 var transskriptionen af den omfattende udgave næsten afsluttet, men der tilbagestod et stort arbejde med kontrol af teksten, færdiggørelse af indledning, registre og noter, hvortil Søren Balle havde udarbejdet forskellige udkast. Kildeskriftselskabet er derfor universitetslektor, cand. polit. Niels Geert Bolwig, Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet, yderst taknemlig, fordi han beredvilligt påtog sig det meget store arbejde med at gøre manuskriptet færdig til udgivelse. Uden Bolwigs indsats var udgaven næppe blevet trykt.

Det er Kildeskriftselskabet magtpåliggende at takke værkets mange sponsorer. Først en tak til Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet, der i mange år støttede Søren Balles studier i ældre tiders økonomiske historie. Udarbejdelsen af udgaven med rentemesterregnskabeme er desuden støttet af Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd, Statens humanistiske Forskningsråd, Aarhus Universitets Forskningsfond og G.E.C. Gads Fond. Trykningen er bekostet af de to nævnte forskningsråd, Aarhus Universitets Forskningsfond og af Danmarks Nationalbank. Desuden har Søren Balles forældre, Lise og Erik Balle, og hans bror Hans Peter Balle, som har fulgt arbejdets færdiggørelse med den største interesse, bidraget økonomisk til trykningen. Kildeskriftselskabet vil gerne bringe en varm tak til dem alle. 

Selskabet vil også gerne takke de personer, som i arbejdets sidste faser har bidraget til dets færdiggørelse. Navnene er nævnt nedenfor. En særlig tak til overinspektør Jørgen Steen Jensen for medvirken ved den tekstkritiske korrektur. 

 

Kildeskriftselskabet, oktober 1998

Gunner Lind           Jørgen Mikkelsen           Erik Nørr

De 4 indledende bind afsluttes med fyldige navneregistre. Bind 5 indeholder ordforklaringer, sagregister og stikordsregister.

Med tilladelse fra Syddansk Universitetsforlag og Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie har jeg scannet de 5 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I - 1551

Bind II - 1554

Bind III - 1556

Bind IV - 1557-58

Bind V - Ordforklaringer, Sagregister og Stikordsregister