Vilhelm Adolph Secher (1851-1918) kom til verden i præstegården i Store Brøndum syd for Aaborg som søn af sognepræsten. Som 18-årig blev han student og 7 år senere cand. jur. Han kastede sig over retshistoriske emner, forsvarede i 1885 sin doktordisputats og er kendt for en meget omfattende og anerkendt forfattervirksomhed. I mange år var han tilknyttet Rigsarkivet - fra 1903-15 som Rigsarkivar.

I adskillige år arbejdede han på: "CORPUS CONSTITUTIONUM DANIÆ. Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, 1558-1660". Bogværket, der udkom i 6 bind i perioden 1887-1918, beskriver den samlede danske rigslovgivning  fra 1558 til 1660, dvs. fra såkaldte Koldingske Reces 1558, der sammenfattede det meste af reformationstidens lovgivning, til enevældens indførelse 1660. Hvert bind afsluttes med registre.

Sidste bind indledes med:

INDLEDNING.

 

Desværre lykkedes det ikke Dr. Secher at faa afsluttet Udgivelsen af nærværende store Værk, paa hvilket han har arbejdet siden 1886. Efter at han med Udgangen af 1915 paa Grund af Sygdom havde maattet fratræde sit Embede som Rigsarkivar, indsaa han, at han ej heller havde Kræfter til at bringe dette Værk til Ende, og dets Fortsættelse og Afslutning blev da i 1917 overdraget til mig. Paa dette Tidspunkt forelaa af nærværende Bind to Hefter (S. 1—320) trykte, og for denne Del af Bindet har saaledes Dr. Secher Ansvaret, medens jeg er ansvarlig for det øvrige. Selvfølgelig er Dr. Sechers Principer for Udgivelsen helt igennem fulgte, ligesom hans Retskrivning er bibeholdt ogsaa i Teksten uden for Aktstykkerne. Kun Sondringen mellem ö og ø er i Bindets sidste Del ikke forsøgt gennemført.

De Tilføjelser til de tre sidste Bind, som findes S. 458—68, er medtagne efter Dr. Sechers Optegnelser. Dr. Secher havde ligeledes opnoteret en Del Tilføjelser til de tre første Bind; men da disse senere er fremkomne i Rigsarkivets Udgave af »Kancelliets Brevbøger«, forbigaas de her. 

Værkets Afslutning er i 1660 sat ved det Tidspunkt, hvor Kancelliets gamle Brevbøger er afsluttede, og Enevældens nye Protokoller begynder.

 

               København, i Februar 1918.

                                                                                                              VILLADS CHRISTENSEN.

Det Kongelige Bibliotek har scannet de 6 bind. Jeg har efterbehandlet disse scanninger med mange fejl til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1. Bind : 1558-1575

2. Bind : 1576-1595

3. Bind : 1596-1621

4. Bind : 1622-1638

5. Bind : 1639-1650

6. Bind : 1651-1660