Hans Frederik Thorvald Emil Marquard (1873-1950) kom til verden i Emden, Tyskland som søn af en assistent i Store nordiske Telegrafselskab. Som cand. mag. blev han ansat i Ritzaus Bureau og samtidig tilknyttet Rigsarkivet. Her sluttede hans karriere som chef for 2. afdeling. Han fik udgivet en del kildeskrifter.

I 1920 fik han udgivet "Kjøbenhavns Borgere 1659" som indledes med (i uddrag):

Da Udsigterne til et Stormangreb i Januar Maaned 1659 blev alvorligt truende, udstedtes der 7. Januar gennem Danske Kancelli et Kongebrev om, at der i hvert Hus i Staden skulde „antegnes, hvis dygtige Mandkøn der findes, som kan gøre Tjeneste imod Fjenden“ (Sjæll. Tegnelser XXXV, 10—12, aftrykt i Kbhvns. Diplomatarium V, S. 567). Allerede den 14. Januar afsluttedes Arbejdet hermed, og Resultatet er det af Rodemestrene udarbejdede, her gengivne første Hold Lister over Kjøbenhavns og Christianshavns vaabendygtige Mandskab, der kan gaa til Volds, om fornødent skulde gøres. Disse Lister er saaledes et Mandtal over dem, der fik deres Del af Volden at forsvare den mindeværdige Stormnat den 11. Februar 1659. Alle er medtagne baade Husbond og Karl, Tjener og Dreng, Lærd og Læg, Studenter og Handtværksburser, ja endog de Amagere, der fra deres flade Land havde søgt Tilflugt bag Byens Volde.

En søgbar PDF-fil kan downloades via dette link.