Christian Sophus August Erslev (1852-1930) kom til verden i København som søn af en cand. theol. Som 24-årig tog han magisterkonferens i historie, og fra 1883-1916 ses han som professor i historie ved Københavns Universitet. Fra 1916-1924 var han rigsarkivar. Han er kendt for et meget omfattende forfatterskab om Danmarks historie og fik udgivet mange kildeskrifter.

Titlen er fordelt på 3 bind, der udkom i perioden 1883-90 og indledes med: 

Disse »Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV’s Tid«, hvoraf det første Bind nu foreligger, vil i det hele udgjøre tre Bind, og der vil hengaa ikke ganske faa Aar, inden Værket kan afsluttes. Det vil derfor maaske være heldigt her allerede at antyde Værkets Plan og Indretning, om end en mere udtømmende Forklaring deraf maa forbeholdes den Indledning, der vil følge med Bogens sidste Bind.

Stoffet er i Hovedsagen ordnet efter de afholdte Raadsmøder (Herredage, Stændermøder), saaledes at en indledende Oversigt giver Oplysning om Mødets Indkaldelse og Varighed, hvilke Raader, der har overværet det, Forhandlingerne og disses Resultat; derefter aftrykkes de vigtigste til Mødet hørende Aktstykker in extenso. Ved Slutningen af hvert Aar findes dernæst Oplysninger om Raadets Virksomhed udenfor Møderne, ordnede under Rubrikerne Indlandet, Fyrstendømmerne, Sverige, Udlandet. Hvor Raadernes Navne forekommer (udenfor Aktstykkerne), er de fremhævede ved Kursivskrift. Et Tillæg til Værket giver i tabellarisk Form en Oversigt over, hvilke Raader der blev indkaldte til Møderne, hvilke der deltog i Domsafsigelser, underskrev Betænkningerne o. lign.

Ved Aftrykket af Aktstykkerne er væsentlig fulgt de samme Regler som i Udgaven af »Danske Kancelliregistranter 1535— 1550« (se Fortalen hertil S. VII—VIII); dog er undtagelsesvis i Kristian IV’s egenhændige Skrivelser Kongens ejendommelige Retskrivning bibeholdt uden Ændringer (f. Ex. S. 218). Egenhændige Underskrifter er gjengivne uforandrede og udmærkede ved Kursiv; derimod er der ved dem udeladt Tilføjelsen »manu propria« eller »med egen Haand«, medens de faa Tilfælde, hvor denne Tilføjelse fattes, er noterede særlig.

Rigsraadsbrevene findes især i to af Geheimearkivets Samlinger, hvoraf den ene, hvis gamle Signatur er »Justitsministeriets Aflevering Skab 9, n. 124«, indeholder de til Kongen le­verede Betænkninger, medens den anden, »Rigens Raads Breve«, er Raadets egen Samling af modtagne Skrivelser, Gjenparter af Betænkninger m. m. Den første anføres som »Kanc.«, den anden som »RR«.

Indledningen vil bl. a. indeholde en fuldstændig Liste over alle Medlemmer af Raadet i Kristian IV’s Tid; foreløbig henvises til den Notits om Ændringerne i Raadets Sammensætning, der er meddelt ved Begyndelsen af hvert Aar.

Ved Værkets Slutning vil der blive meddelt udførlige Registre til alle Bindene under ét. —

Det er et særdeles omfattende og spredt Stof, der er sammenstillet og delvis bearbejdet i dette Værk. Efter bedste Evne har jeg søgt at opspore, hvad der hører med til Emnet; dog har jeg allerede truffet enkelte Stykker, der burde have været omtalte i dette Bind; men disse saavelsom hvad der senere maatte paatræffes, vil først blive meddelt ved Bogens Slutning. Ofte har det ikke været let at afstikke Grænsen for, hvad der burde medtages og hvad ikke. Hovedvægten er blevet lagt paa Rigsraadets Virksomhed som Raad, medens dets Dommervirksomhed kun er antydet og de enkelte Medlemmers Del i Administrationen blot er omhandlet fra den mere formelle Side.

For at opnaa den ønskelige Nøjagtighed har jeg, især til Aftrykkene af Aktstykker, benyttet mig af Medhjælp. Hr. stud. mag. (nu cand. mag.) H. V. Clausen, der allerede havde staaet mig bi ved Indsamlingen af Materialet, har læst en Korrektur efter Originalerne paa de første 20 Ark af dette Bind og delvis ogsaa revideret den øvrige Text; da han forlod Byen, har senere Frøken stud. mag. Anna Hude korrigeret Aktstykkerne i Værkets følgende Afsnit. Jeg skylder begge megen Tak for den Flid og Omhu, hvormed de har udført deres Hverv, og idet saaledes hvert Aktstykke er revideret af et Par Øjne foruden mine, haaber jeg, at Aftrykkene maa være tilnærmelsesvis fejlfri.

 

                                                                                                        Kr. Erslev.

Det Kongelige Bibliotek har scannet de 3 bind. Jeg har efterbehandlet disse scanninger til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Bind (1588-1626)

Andet Bind (1627-1643)

Tredje Bind (1644-1648)