Peder Godske var fra 1538 og til sin død 1556 lensmand for Københavns Len.

Nicolai Jacobsen (1837-1878) kom til verden i Kerteminde som søn af en skolelærer. Som 25-årig blev cand.theol. og efter deltagelse i 1864-krigen blev han assistent på Det Kgl. Bibliotek. Fra 1874 og til sin død var han sognepræst i Højslev, Dommerby og Lundø. Ifølge Wiberg: „Sysselsatte sig med stor Iver og Dygtighed med Arbeider, der angik Danmarks Culturhistorie i det 16de og 17de Aarhundrede, og tilveiebragte store Samlinger. De enkelte Afhandlinger, han som Prøve paa sit Arbeides Beskaffenhed og Omfang har udgivet, ere i høi Grad interessante, og det maa beklages at en saa tidlig Død har hindret Udgivelsen af det paatænkte omfattende Arbeide“.

Den fulde titel er: "Tre Breve fra Peder Godske, angaaende Pesten i Kjøbenhavn 1553, Slotsbygningen m.m.". Artiklen er i 1867-68 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link