Eske Brock (1560-1625) blev født på godset "Vemmetofte" ved Faxe som søn af godsejeren. I sine meget unge år blev han sendt til Strabourg for at studere, og som 20-årig overtog han efter sin moder herregården Gammel Estrup. Ved spekulation overtog han en mængde godser og anses for ved sin død at være landets største jordbesidder. Han er kendt for sine dagbogsoptegnelser indført i almanakker, hvoraf 9 er bevaret fra tiden 1604-1622.

Lauritz Schebye Vedel Simonsen (1780-1858) blev født på "Elvedgaard" på Nordvestfyn som søn af godsejeren. Han blev student som 18-årig og bestod medicinsk embedseksamen som 23-årig. Tidligt blev hans interesse vakt for historiske emner. I de unge år var det medicinal-historie og senere arkæologi, oldtids- og lokalhistorie. Han rejste meget og samlede stof til sine senere mange historiske udgivelser.

Vedel Simonsens "Bidrag til Lænsmanden paa Dronningborg, Rigsraad Eske Brocks, Levnetsbeskrivelse; med hans egenhændige Dagbøger for 1608 og 1612" udkom i 1842.

Det Kongelige Bibliotek har scanet bogen, der er trykt med gotisk skrift. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1843 udkom 2. hæfte med Eske Brocks dagbog for 1613. Den kan downloades via dette link.