Holger Frederik Rørdam (1830-1913) kom til verden i præstegården i Låstrup, Viborg amt som søn af sognepræsten og blev selv teolog, men udviklede tidligt en stor interesse for historiske emner. Han var en aktiv foreningsmand og bl.a. meget engageret i udgivelsen af Kirkehistoriske Samlinger. I 1867 blev han dr. phil. på afhandlingen "Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen". Ved siden af sin meget store produktion af historiske artikler og bøger beklædte han præsteembeder flere forskellige steder i landet.

I 1891-1902 fik Rørdam udgivet sit store 4 binds værk: "Historiske Samlinger og Studier vedrørende danske Forhold og Personligheder især i det 17. Aarhundrede".

Det Kongelige Bibliotek har scannet bøgerne. Jeg har efterbehandlet disse scanninger til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

 

Første Bind indeholder bl.a. omtaler af disse personer:

Den kongelige Historiograf Steffen Hansen Stephanius

Skaaninger fra Adskillelsestiden: Mag. Hans Allesen fra Bunkeflod. Dr. Niels Foss, Provincialmedicus i Skaane. Dr. Christian Foss, Kurator for Lunds Universitet. Dr. med. Jens Foss. Prof. Casper Weiser i Lund

Bidrag til Historieskriveren Andreas Hojers Levned

Hans Theophilisen Sadolins Dagbog fra det 17de Aarhundrede

 

Andet Bind indeholder bl.a. omtaler af disse personer:

Hertug Ulrik, Kong Christian IV’s Søn

Nogle Efterretninger af og om den yngre M. Hans Svåning

Kronologiske Optegnelser af M. Villads Nielsen Brøns

Kong Christian VI’s egenhændige Breve til J. L. Holstein

Bidrag til Historieskriveren Andreas Hojers Levned

 

Tredie Bind indeholder bl.a. omtaler af disse personer:

Den kongelige Historiograf, Dr. Johan Isaksen Pontanus

Kong Christian VI’s egenhændige Breve til J. L. Holstein

To Læger fra Christian IV’s Tid: 1. Doctor med. Matthis Jacobsen. 2. Doctor med. Eskild Christensen

Bidrag til Historieskriveren Andreas Hojers Levned

Charles de Danzay, fransk Resident ved det danske Hof

 

Fjerde Bind indeholder bl.a. omtaler af disse personer:

Nicolaus Heldvaderus. Et Litteratur- og Kulturbillede

Bidrag til Historieskriveren Andreas Hojers Levned