Danmarks gamle købstadlovgivning blev udgivet i 1951-61 af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Overarkivar ved Rigsarkivet, dr. phil. Erik Kroman (1892-1982) påtog sig at udarbejde det store værk i 5 bind. 

Bogværket indledes med forord af udgiverselskabet:

Den foreliggende udgave af Danmarks gamle købstadlovgivning omfatter de middelalderlige byretter og købstadsprivilegier til og med Christiern II’s købstadlovgivning; adskillige af disse har aldrig tidligere været publiceret, medens andre hidtil kun har været tilgængelige i uddrag eller i ældre, tildels mangelfulde udgaver.

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de 5 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I: Sønderjylland

Bind II: Nørrejylland

Bind III: Sjælland, Lolland. Falster, Møn, Fyn og Langeland

Bind IV: Skaane, Bornholm, Halland og Bleking

Bind V: Almindelige stadsretter og almindelig købstadlovgivning