Povl Helgesen (o.1485-1535) stammede fra Varberg i Halland. Som barn blev han optaget i karmeliterordenens kloster i Varberg. Han regnes for senmiddelalderens betydeligste danske teolog og katolske reformator.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udgav i 1932-1948: "Skrifter af Paulus Helie". De 7 bind blev udarbejdet af P. Severinsen, Marius Kristensen, Hans Ræder og Niels-Knud Andersen. Første bind indledes med: 

 

 

FORORD

 

Den her begyndte Udgave skal omfatte alle nu kendte Skrifter, der vides at være forfattede eller oversatte af Paulus Helie eller med gode Grunde kan tilskrives ham. Skrifterne vil fremkomme i kronologisk Rækkefølge. Fuldstændig tabte Skrifter af Paulus Helie markeres ved et Titelblad; tabte Skrifter, hvis Indhold kendes andetsteds fra, søges rekonstruerede efter disse Kilder. Bevarede Skrifter gengives saa nøjagtigt som muligt, dog uden Angivelse af Abbreviaturer og med gennemført Brug af store Bogstaver i Egennavne; Afvigelser fra Kilderne angives i de tekstkritiske Noter, som følger med hvert Bind.

Efter Afslutningen af Tekst-Udgaven, som er beregnet til 6 Bind, er det Hensigten at give bibliografiske, tidshistoriske, litterære og sproglige Oplysninger i et eller to særlige Bind.

Ferste Bind omfatter Skrifter ældre end 1527. Udgivelsen har været ledet af Pastor P. Severinsen. De enkelte Tekster er besørgede af følgende: „En kristen Fyrste“ og „Bedebogen“ af Dr. phil. Aage Hansen, de latinske Breve af P. Severinsen i Samarbejde med Dr. phil. Hans Ræder, „Christiern den Andens Rimkrønike“ af Dr. phil. Marius Kristensen paa Grundlag af Aage Hansens Forarbejder, og „Sendebrevet til Hr. Tyge Krabbe“ af P. Severinsen i Samarbejde med Professor, Dr phil. J. Oskar Andersen og Marius Kristensen. De tekstkritiske Noter er udarbejdede af Marius Kristensen paa Grundlag af de forskellige Tekstudgiveres Forarbejder.

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de 7 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Bind med indhold: 

De Simoniaca pravitate. 1517
En christhen førstis lære (oversat efter Erasmus Roterodamus: Institutio principis christiani). 1520
Epistola ad Johannem Laurentii. 1523
Christiern den Andens Rimkrønike. 1523
Epistola ad Petrum Ivari. 1524
Een cristelig vnderwyszning (oversat efter Martin Luthers Bedebog). 1526
Sendebrev til Hr. Tyge Krabbe om Luthers Handel. 1526

Andet Bind med indhold:

Svar til Hans Mickelssen. 1527
Svar til Kong Gøstaff. 1528 

Tredie Bind med indhold: 

Om kranke og fattige Mennesker. 1528
St. Athanasii Bog om Psalteren. 1528
Svar paa Malmøbogen. 1530
Brev imod Præsters Ægteskab. 1530

Fjerde Bind med indhold:

Om den hellige Messe imod Messedræbere (1531)
Om det hemmelige Stykke i Messen, som kaldes Canon (1531)
Biskoppernes og Prælaternes Forklaring paa den kristne Tros Bekendelse (tabt)
Biskoppernes og Prælaternes Svar til de lutherske Artikler (1533)

Femte Bind med indhold:

En kort og kristelig Formaning med en føje Undervisning om den lutherske Handels vrange og uretsindige Vilkaar (1532)
En kristen Fyrstes Undervisning og Lære (1534)
En kort Undervisning til en kristelig Forening og Forligelse (1534)

Sjette Bind med indhold:

Compendiosa regum Daniæ historia
Chronicon Skibyense
Blandede Optegnelser
Tilskrifter i trykte Bøger
Scholia marginalia in epistolas Pauli
Epistola ad Christophorum comitem

Syvende Bind med indhold:

Kommentar
Sproglige og stilistiske bemærkninger
Ordsamling
Liste over bibelsteder
Sammenligningslister med ældre udgaver
Navne- og sagregister