Martin Clarencius Gertz (1844-1929) kom til verden i Svendborg som søn af en bagermester. Som 20-årig blev han student fra Odense Katedralskole, og 6 år senere bestod han filologiskhistorisk embedseksamen. Herefter underviste han ved privatskoler i København og tog den filosofiske doktorgrad i 1874. Fra 1876 var han tilknyttet Københavns Universitet, hvor han fra 1880-1918 var professor. Gertz koncentrerede sig især om tekstkritik og oversættelse, og han er især anerkendt for sit arbejde med filosoffen Seneca den yngres skrifter. Gertz beskæftigede sig imidlertid også med stort set alle andre sider af den græske og latinske filologi.

Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie var udgiver og Gertz forfatter til: "Vitae Sanctorvm Danorvm - Novam Editionem Chriticam [De danske Helgeners Liv - En ny kritisk Udgave]". Bogen afsluttes med meget fyldige registre og indledes med:

FORTALE.


Denne Bog, med hvilken jeg har syslet siden 1893, men ganske vist saaledes, at dette Arbejde dels har været afbrudt ved, dels gaaet jævnsides med mange forskellige andre Arbejder, havde jeg oprindelig tænkt mig paa et særligt Titelblad at ville betegne som VOL. I. af en ny kritisk Udgave af
Scriptores Rerum Danicarum Medii Æui, hvortil der efter min Mening stærkt trænges. Men jeg har opgivet det nu, da jeg er temmelig til Aars og ikke véd, om det forundes mig at levere en Fortsættelse, skønt jeg nok har Planer for derom. Kommer der en Fortsættelse, ved mig eller ved en anden, kan dette Værk jo sagtens blive føjet ind i Rækken. 

Jeg bringer nu, idet jeg sender Bogen ud, min hjerteligste Tak saavel til Kultusministeriet og overhovedet den danske Regering som ogsaa til Carlsbergfonden for al den Understøttelse, de paa forskellige Maader har ydet mig til mit Arbejde.

 

                  København i Juni 1912.
                           

                                                                                                                                M. Cl. Gertz. 

Det Kongelige bibliotek har scannet bogen. Denne scaning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.