"Den danske Rimkrønike, trykt ved Gotfred af Ghemen, Kjøbenhavn, 1495" blev i 1873 udgivet i fotolithografisk faksimile af Budtz Müller & Co. og C. Ferslew & Co. med følgende forord:

Den danske Rimkrønike, som her foreligger i photolithografisk Gjengivelse, hører til de mærkeligste danske, litterære Frembringelser i den senere Middelalder, og er bleven til i Sorøkloster.

Den indeholder en Danmarkshistorie paa Vers, der begynder inde i Sagntiden med Kong Humble og gaar ned til Kristjern den førstes Død, 1481. Kongerne indføres som talende og selv fortællende deres eget Levnet. Man har skiftevis søgt at hævde enten en enkelt Forfatter dette Værk, nemlig en Broder Niels i Sorø*) (C. Molbechs Anskuelse); eller tillagt det en Tilblivelse — i Tidernes Løb — endog udstrakt over Aarhundreder (N. F. S. Grundtvigs Anskuelse). Værket synes imidlertid efter de Grunde, som N. M. Petersen opstiller, hvad enten man er tilbøjlig til at antage en eneste eller flere Forfattere, at maatte henføres til et samlet Tidsrum i 15. Aarhundrede, hvilket ogsaa i andre Lande frembragte Rimkrøniker.

Et Haandskrift i det kongl. Bibliothek i Stokholm indeholder Rimkrøniken (mangelfuld baade i Begyndelsen og fra Valdemar Atterdags Historie), nedskrevet endnu i 15. Aarhundrede; — dog er Bekjendtskabet til denne gjennem Tiderne ikke udgaaet fra dette Haandskrift, men væsentligen fra den trykte Udgave ved Gotfred af Ghemen i Kjøbenhavn 1495, og nu i lang Tid alene fra den. Det maa nemlig erindres, at der haves fire Blade — nu anbragte bag i Exemplaret i Kjøbenhavn af Udg. 1495 — tilfældig fundne i Aalborg 1817, der ere hævninger af en Udgave af Rimkrøniken i lille Format, som omtrent er samtidig med den af 1495, men dog vel snarest er lidt ældre.

Udgaven af 1495 kjendes kun i 2 fuldstændige Exemplarer, det ene i Universitets-Bibliotheket i Kjøbenhavn, det andet (nu) i det kongl. Bibliothek i Stokholm. Den her trykte Udgave af Rimkrøniken har sin særlige Interesse derved, at den er den første danske Bog, som vides at være trykt i Danmark, og tillige den eneste trykte Bog paa Dansk, der kjendes fra det 15. Aarhundrede. Den kan saaledcs sammenlignes med et sjældent Haandskrift, og det var et saadant Hensyn, som foranledigede C. Molbech til 1825 at besørge en Udgave i et begrændset Oplag (170 Exemplarer). Den var meget fortjenstlig, men trods al anvendt Umage kunde den ikke svare til enhver Forventning, og lader adskilligt tilbage at ønske med Hensyn til stræng Korrekthed, m. m. Senere er Kimkrøniken udgivet tvende Gange, 1841 af C. S. Ley, og 1858 af C. J. Brandt især efter det nævnte stokholmske Haandskrift (hvis Afvigelser fra Udgaven 1495 hverken ere saa faa eller saa smaa), men med forandret Retskrivning, og altsaa mere som folkelig Læsning end i videnskabeligt øjemed. løvrigt henvises til C. Bruuns »Aarsberetninger og Meddelelser fra det store kongelige Bibliothek«, I, 8.60, fg.

Om Rimkrønikens sproghistoriske Værd, dens Betydning som litterært Mindesmærke har der altid kun været samstemmende.Mening, om end Dommene i andre Henseender have lydt forskjellig. Derfor nære vi det sikre Haab, at nærværende Gjengivelse vil erkjendes at have den Betydning og Interesse for Videnskaben, vi maatte tillægge dette Skrift, inden vi skrede til vort Foretagende.

 

*) Han nævnes udtrykkelig i en Tilegnelse til den nysnævnte Konge, i den plattydske Oversættelse af Rimkrøniken 1474. Denne Tilegnelse er ogsaa bevaret paa Dansk, dog tilfældig og udenfor selve Bogen; den nævner imidlertid blot »en Broder i Soer«. Begge findes trykte i Molbechs Udgave.

 

       (2. April 1873).


                                                                     Budtz Müller & Co. og C. Ferslew & Co.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.