Julius Bentley Løffler (1843-1904) kom til verden på Frederiksberg som søn af en fuldmægtig. Han studerede på kunstakademiet og arkiteksskolen med henblik på at blive arkitekt, men tog ikke afgangseksamen. I stedet valgte han arkæologien og var i mange år tilknyttet Nationalmuset med speciale i middelalderarkæologi.

Bogen om danske gravstene fra middelalderen indleder han med (i uddrag):

I det foreliggende Arbejde har jeg efter Samraad med Carlsbergfondets tidligere Formand, Gehejmekonferentsraad Madvig, i det væsentlige holdt mig til Monumenterne i Danmark indenfor dets nuværende Grænser og kun medtaget saadanne skaanske Gravminder, som ved de i vore Arkiver foreliggende Afbildninger viste sig at yde særlig værdifulde, supplerende Oplysninger. Ligeledes bør det bemærkes, at jeg kun har nævnet og af Hensyn til Skulpturerne i et Par Tilfælde optaget Afbildninger af vore med Runeindskrift forsynede Gravstene fra den ældre Middelalder, idet nemlig Udgivelsen af et Værk over samtlige vore Runemindesmærker forberedes af en særlig Sagkyndig. — Hvad angaar selve Æmnet, da vil det staa klart, at det ikke er enkelt Mands Gjærning udtømmende at behandle de mange og højst forskjelligartede Omraader, over hvilke det spænder. For mig har Opgaven i første Række været den at give en samlet Fremstilling af de arkæologiske Forhold gjennem de skiftende Tider, samt ved fyldige Exempler at lægge Stoffet til Rette for dem, der maatte ønske at beskjæftige sig med et af de mange her henhørende Spørgsmaal af mere speciel Natur. —

Materialet til nærværende Skrift skyldes fornemmelig Udbyttet af de Rejser, som jeg gjennem et Tidsrum af over tyve Aar med offentlig Understøttelse har foretaget i Landets forskjellige Egne, men i flere Henseender har jeg ogsaa fundet værdifulde Oplysninger i Indberetningerne til Direktionen for de nationale Mindesmærkers Bevaring om de siden 1873 aarligt foretagne antikvariske Undersøgelsesrejser, i det oldnordiske Museums antikvarisk topografiske Arkiv, i N. L. Høyens sammesteds beroende Skizzebøger, samt i Søren Abildgaards Tegninger af Gravstene fra den yngre Middelalder og Renaissancetiden. Afbildningerne, der ledsage det foreliggende Arbejde, ere med ganske enkelte Undtagelser udførte efter Originaltegninger af Professor J. Magnus-Petersen og mig, og Maalestokken, hvori de ere givne, er den samme som den, jeg har benyttet i Værkerne over Gravmonumenterne i Roskilde og Sorø (1 3/4 T. pr. Al.). Raderingen og Kemityperingen skyldes ene Professor J. Magnus-Petersen.

 

                      Sorø i Juni 1889.

                                                                                                               J. B. Løffler.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.