Ellen Sophie Rasmine Jørgensen (1877-1948) kom til verden i København som datter af en snedkermester. Hun var tidligt historiske interesseret og tog som 26-årig embedseksamen på Københavns Universitet. 6 år senere forsvarede hun disputatsen "Helgendyrkelse i Danmark" og blev herved den anden kvindelige historiker i Danmark, der blev dr. phil. I mange år var hun tilknyttet Det Kgl. Bibliotek, hvor hun fandt inspiration til sine mange historiske udgivelser.

I 1911 fik hun udgivet: "Valdemar Atterdag : Udvalg af Kilder" med indholdsfortegnelse:

I. Af jydske Krønike

II. Folkevise om Niels Ebbesøn og Grev Gert

III. Spandau-Overenskomsten

IV. Af sjællandske Krønike

V. Folkevise om Hr. Bugges Død

VI. Den rostockske Notars Indberetning om en Sendefærd til Kong Valdemar i 1360

VII. Dokumenter fra Tidsrummet 1340—1360, væsenlig saadanne, der oplyser om indre Forhold og Styrelse

VIII. Af mindre danske Aarbøger (Sorøaarbog, skaanske Aarbog, spredte Optegnelser, Ærkebispekrøniken)

IX. Af svenske Kilder (Klageskriftet mod Kong Magnus, Aarbog og spredte Optegnelser i Visby Graabrødres Dødebog, Aarbogen til 1415, Sigtunaaarbogen, den svenske Rimkrønike)

X. Af den lybske Krønike

XI. Dokumenter fra Kong Valdemarssidste Aar vedrørende Sønderjylland

XII. Kulturhistorisk Stof. Forskelligartede Kilder, væsenlig saadanne, der oplyser om Kirke og By og Borger

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link