Oluf August Nielsen (1838-1896) blev født på "Endrupholm" ved Bramminge som søn af en proprietær. Allerede i 1860 debuterede han som forfatter af historiske publikationer. I 1867 skrev han doktordisputats: "Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark".

I 1873 fik han udgivet: "Liber Census Daniæ : Kong Valdemar den Andens Jordebog", som han indleder med:

Siden Suhm 1782 udgav Valdemars jordebog i 7de tome af Scriptores rerum Danicarum, har den været genstand for forskellige opfattelser, der måtte forblive uklare, så længe man ikke havde andet end denne i flere retninger vildledende udgave at holde sig til. Det var derfor en god gerning, da professor P. G. Thorsen 1866 lod 3 fotolithografiske afbildninger udføre deraf, hvorved kendskabet til håndskriftets natur blev udbredt i en videre kreds, efterat bibliothekar Klemming i Stokholm 1851 havde fornyet interessen derfor. Professor C. Paludan-Miiller foretog dernæst en undersøgelse af håndskriftet, men de forventninger, som man med rette måtte nære om udbyttet deraf, der udkom 1871, blev i høj grad skuffede, da man så den nedbrydende kritik, som det blev gjort til genstand for. Som en indsigelse herimod udgives her jordebogen på ny, idet udgaven følger håndskriftet side for side og linie for linie, for derved at give læseren et så nøjagtigt begreb om dette som muligt. Den opfattelse, jeg har fået af skriftet, har jeg dels gjort gældende i de oplysende anmærkninger, der knyttes til en oversættelse, dels i indledningen, hvor jeg dog kun har givet det nødvendigste til vejledning af forståelsen i det hele.

De forskellige forhold, der behandles i jordebogen, er for nylig gjorte til genstand for en indholdsrig og grundig undersøgelse af Johannes C. H. R. Steenstrup i hans »Studier over Kong Valdemars Jordebog«, første afdeling, der indeholder omfattende oplysninger om landets forvaltning i det 13 årh., samlede fra de forskellige kildeskrifter, og i den anden afdeling vil disse bringes til anvendelse på jordebogen, hvis fuldstændighed og pålidelighed han også hævder ligeoverfor Paludan-Miiller, medens han afviger fra min opfattelse ved at antage indtægtssummerne af de enkelte herreder for skatter, medens jeg søger at hævde, at det er jordebogsafgifter. Da hans skrift udkom så sent, at texten og anmærkningerne vare rentrykte og det halve af indledningen sat, har jeg ikke kunnet benytte det i min indledning, der ellers flere steder vilde have fået en anden form, men har måttet nøjes med under korrekturen at tilføje nogle henvisninger til hans skrift og under »Tilføjelser og rettelser« gøre enkelte bemærkninger.

Foruden fotolithografiet, der ligger til grund for udgaven, har jeg også benyttet selve håndskriftet, som jeg ved justitsråd Bruuns godhed i foråret 1872 fik til låns fra Stokholm til afbenyttelse på det kgl. bibliothek. Men trykningen forsinkedes desværre, så jeg kun fik læst korrektur på det første ark derefter, ligesom undersøgelsen af mange enkeltheder ikke blev fuldendt, førend det blev sendt tilbage. Dog er der ingen anledning til at antage, at der er nogen afvigelse mellem fotolithografiet og håndskriftet. Endelig må jeg takke Hr. Ritmester P. v. Møller til Skottorp for de værdifulde oplysninger, han har ydet mig om de her forekommende hallandske lokaliteter.

 

         København i Juni 1873.

                                                                                                         O. Nielsen.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.