Christian Sophus August Erslev (1852-1930) kom til verden i København som søn af en cand. theol. Som 24-årig tog han magisterkonferens i historie, og fra 1883-1916 ses han som professor i historie ved Københavns Universitet. Fra 1916-1924 var han rigsarkivar. Han er kendt for et meget omfattende forfatterskab om Danmarks historie og fik udgivet mange kildeskrifter f.eks. "Valdemarernes Storhedstid : Studier og Omrids", som han indleder med:

FORTALE.

 

Dette Skrift er fremvokset af Studier, som jeg er kommet ind paa for i »Danmarks Riges Historie« at kunne skildre det Tidsrum, der følger, efter Valdemarerne. Til Aarhundredet efter Valdemar Sejrs Død flyder Kilderne saa sparsomt, at det knap er muligt direkte ud fra dem at faa den rette Forstaaelse af Tiden; man maa for at klare de indre Forhold nok saa meget slutte fra den Tilstand, der gaar forud, og den, der følger efter, og ad den Vej fatte, hvad der er foregaaet i selve Aarhundredet. Mine Studier over Valdemarstiden havde da især det Maal at klare for mig selv dette: Hvorfra. Hvor flittigt end allerede de rigeligere Kilder til selve Valdemarstiden var udbyttede, syntes det mig dog, at der var endnu mere at faa ud af dem og Problemer nok, som kunde trænge til yderligere Studium. Og især savnede jeg i de talrige Bidrag til Forstaaelse af Valdemarernes Tidsalder ligesom de sidste Resultater, ved hvis Fastslaaen man først ret kunde klare hele Tidens Karakter, der for mig maatte være Grundvolden ved Fremstillingen af den efterfølgende Tid.

Saaledes voksede efterhaanden de Undersøgelser frem, der her forelægges. I de første »grundlæggende« Studier har jeg indgaaende og kritisk prøvet nogle Hovedpunkter, der ikke syntes mig fuldt og retteligt forstaaede; det er tørre og trættende Undersøgelser, som mangen læg Læser vil springe over, men hvis Resultater danner Grundlaget for, hvad der siden fremstilles. Det følgende Hovedafsnit indeholder en Fremstilling af de Hovedsider af Datidens Forhold, ved hvilke der syntes mest nyt at oplyse; gennemgaaende kunde her Fremstillingen blive lettere, selv om jeg ofte maatte værge, hvad jeg fremfører, ved Polemik mod de fra anden Side ytrede Anskuelser. Endelig slutter Skriftet med nogle Omrids, hvori jeg har søgt at sammenarbejde det nye, jeg mener at have fremdraget, med hvad man allerede tidligere har erkendt, og paa den Maade at naa til en Karakteristik af hele Valdemarstiden og dens Plads i Danmarks historiske Udvikling.

Ved Bedømmelsen af dette Skrift maa man da ikke glemme, at det egentlig kun er et Forstudium til et andet Arbejde. Deri ligger, at jeg ofte har maattet afbryde Undersøgelser, der truede med at føre mig for langt bort, deri ogsaa, at hele Skriftet svinger mellem at være »Studiers Forsøg paa udtømmende at besvare de rejste Spørgsmaal, og »Omrids«, mere skizzemæssige Fremstillinger af det væsentligste. Det fremkommer for at forklare den Baggrund, ud fra hvilken jeg i Danmarks Riges Historie fremstiller det Tidsrum, jeg heri har overtaget, og det hænger sammen med den Vanskelighed, som enhver af Medarbejderne ved dette Værk møder, den, at han skal skildre et Udsnit af Fædrelandets Historie, uden at han veed, hvorledes hans Forgænger i Værket vil fremstille, hvad der gaar forud.

Saaledes har dette Skrift da sin særlige Adresse til den Mand, der har paataget sig det saa betydningsfulde og vanskelige Hverv at fremstille Danmarks ældste Historie lige til Valdemar Sejrs Død. Prof. Johannes Steenstrup vandt sig straks et Navn i forreste Række blandt danske Historikere ved sine »Studier over Valdemars Jordebog«, dette Værk, der indeholder saa uendelig meget mere end Titelen lover, og som man priser højere for hver Gang, man vender tilbage til det. Paa adskillige Steder i dette Skrift har jeg i Enkeltheder udtalt Anskuelser afvigende fra hans; paa langt flere har jeg dog lært af ham og er kun gaaet videre ad Veje, som han har anvist og banet. Maatte da disse mine Undersøgelser vinde hans Bifald, maatte den i dette Skrift fremsatte Grundopfattelse ikke for meget afvige fra den, som han har og vil give Udtryk i første Bind af Danmarks Riges Historie!

 

                                                                                                                                  Kr. Erslev.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.