Carl Arnold Leopold Heise (1837-1915) var født i Birkerød som søn af sognepræsten. Han bestod en filologiskhistorisk embedseksamen og var i mange år rektor i Viborg. Samtidig dyrkede han sin historiske interesse og påtog sig i 1890-91 at oversætte Skibykrøniken. Han indleder bogen med:

I Aaret 1650 fandtes tilfældig i Skiby (Skibby) Kirke i Horns Herred i Sælland et gammelt Munkehaandskrift, som var indmuret bag Alteret. Faa Skrifter have vakt saa stor Opmærksomhed som dette blandt danske Historikere. Det var ikke en almindelig tør Munkekrønike, man her havde fundet, men den vidnede om en Forfatter, der lagde hele sin Lidenskabs og sit Hads Glød i sin Skildring og som selv havde taget Del i de stærke aandelige Bevægelser, han skildrede. Man henledte derfor tidlig Opmærksomheden paa den bekendte Karmelitermunk Paulus Eliæ som den unavngivne Forfatter, og i nyere Tider er det tilfulde godtgjort, at dette ogsaa er Tilfældet. Herom vidner hele Skriftets Tone, det rasende Had til Reformationen og dens Mænd, den lidenskabelige Bedømmelse af Kristiern II og Frederik I, men ved Siden heraf en stærk Fordømmelse af de mange Brøst, som den Gang fandtes i den katolske Kirke, især af den højere Gejstligheds Havesyge og Stolthed, alt sammen Træk, som i fuldt Maal findes i denne Mands øvrige Skrifter. Og da det tillige er lykkedes at godtgøre, at selve Haandskriftet er skrevet med hans egen Haand, saa er der ikke længere nogen Tvivl tilbage.

Povl Helgesen, som Mandens danske Navn var, er født i Varberg i Halland, omtrent 1480. Hans Fader var dansk, Moderen svensk, og sin første Uddannelse synes han at have faaet i Skara i det nærliggende Vestergøtland; i al Fald nævner han selv Mester Svend i Skara, der til hans Sorg senere gik over til Reformationen, som sin Lærer. For øvrigt kender man ikke noget til hans Uddannelse, før man i Aaret 1517 træffer ham som en fuldt moden Mand i Vor Frue Karmeliterkloster i Helsingør.

Krøniken starter med en omtale af de danske konger siden 1046 og fortsætter med samtidshistorie, der rækker fra 1476-1534. Bogen afsluttes med et tillæg med 2 breve fra Povl Helgesens hånd og et navneregister.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.