Holger Frederik Rørdam (1830-1913) kom til verden i præstegården i Låstrup, Viborg amt som søn af sognepræsten og blev selv teolog, men udviklede tidligt en stor interesse for historiske emner. Han var en aktiv foreningsmand og bl.a. meget engageret i udgivelsen af Kirkehistoriske Samlinger. I 1867 blev han dr. phil. på afhandlingen "Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen". Ved siden af sin meget store produktion af historiske artikler og bøger beklædte han præsteembeder flere forskellige steder i landet.

I 1859-63 fik han udgivet "Kjøbenhavns Kirker og Klostere i Middelalderen", der indeholder et tillæg på 238 sider (incl. navne- og sagregister): "Tillæg af forhen utrykte Dokumenter og Aktstykker". Der er afskrift af 152 dokumenter fra perioden 1276-1597. Tillægget indledes med:

De efterfølgende Dokumenter og Aktstykker ere nøjagtigt gjengivne efter Originalerne, forsaavidt disse ere bevarede, ellers efter de bedste Afskrifter, som haves. Nogle af dem staa ved første Øjekast ikke i nogen umiddelbar Forbindelse med Kjøbenhavns Kirker, men henhøre dog til Vor Frue Kirkes Arkiv, som Adkomstbreve paa Kirkens Gods. De ere medtagne her, hvor der forøvrigt kun er meddelt et Udvalg af de mest oplysende Dokumenter — maaske i det hele kun en Fjerdedel af de endnu bevarede utrykte Breve vedkommende Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen — fordi de findes i en mindre let tilgjængelig Samling og lettere udsatte for Tilintetgjørelse end de Dokumenter, der bevares i Gehejmearkivets faste Hvælvinger. At jeg forøvrigt for den ældre Tid, fra hvilken kun faa Dokumenter ere bevarede, har været mindre sparsom i Valget, end for den senere Tid, antager jeg, vil billiges. — Nogle af Afskrifterne ere velvilligt besørgede af Hr. Cand. phil. C. M. A. Matthiessen, Stipendiat i Gehejmearkivet.

Jeg har scannet tillægget til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

N.B.: De ældste dokumenter er skrevet på latin. Hvis man side for side kopierer den latinske skrift over i Google Oversæt, giver det en rimelig god forståelse af dokumentets indhold.