Oluf August Nielsen (1838-1896) blev født på "Endrupholm" ved Bramminge som søn af en proprietær. Allerede i 1860 debuterede han som forfatter af historiske publikationer. I 1867 skrev han doktordisputats: "Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark".

I 1880-81 lagde han navn til "Codex Esromensis. Esrom Klosters Brevbog", der blev udgivet af "Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie". Bogen  indeholder afskrift af 269 aktstykker fra 1140-1514 og indledes med:

Nærværende Samling af Esrom Klosters Privilegier og Adkomstbreve, der almindelig benævnes Codex Esromensis, har sin Hovedinteresse ved de deri optagne Diplomers Alder, idet en stor Mængde af disse hidrører fra en Tid, der er meget fattig paa Diplomer, hvorved de i mange Retninger bliver vigtige Kilder til Danmarks indre Historie. Dernæst er Haandskriftet Hovedkilden til Oplysning om det af Erkebiskop Eskil midt i det 12. Aarhundrede stiftede Cistercienserkloster Esrom .... 

 

                                                                                      O. Nielsen.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.