William Christensen (1866-1949) kom til verden i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen allerede som 17-årig og tog 6 år senere skoleembedseksamen med historie som hovedfag. Fra 1891 var han ansat på Rigsarkivet, hvor han fandt inspiration til sine mange anerkendte historiske afhandlinger og kildeskrifter. I 1895 forsvarede han sin doktorafhandling: "Unionskongerne og Hansestæderne". 

Fra 1928-39 udkom hans hovedværk: "Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis. Series secunda. Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte. 2. Række". Værket er en fortsættelse af det, der udkom 1894-1912 ved Kr. Erslev i forening med William Christensen og Anna Hude.

William Christensens 2. Række består af 8 tunge bind + et omfattende registerbind. Dokumenterne, der alle er fra 1451-1513, er afskrevet og gengivet med det originale gamle danske sprog (og nogle enkelte latinske). Registerbindet er affattet på nudansk. Værket er måske det betydeligste kildeskrift til dokumentation af personer og begivenheder i senmiddelalderen. Mange historikere har benyttet værket som kildedokumentation til deres historiske beskrivelser, og adskillige seriøse slægtsforskere har takket være oplysninger i dokumenterne kunnet føre slægtslinjer tilbage til middelalderen. Sidste bind afsluttes med:

Naar jeg hermed afslutter et Arbejde, der ved Siden af min Embedsgerning har udgjort min altovervejende Sysselsættelse i mere end 25 Aar, tillader jeg mig at gentage min i Værkets 1. Bind S. XI udtalte Tak til Carlsbergfondets Direktion, fordi den gennem en lang Aarrække har afholdt de betydelige Udgifter, som har været forbundne med Værkets Udgivelse. Ligeledes bringer jeg min Tak til det af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie nedsatte Tilsynsudvalg ved Udgivelsen. Af dette Udvalgs oprindelige Medlemmer afgik Stiftsskriver, Dr. phil. Johs. Lindbæk ved Døden i 1919, og fhv. Rigsarkivar, Dr. phil. Kr. Erslev i 1930; efter Dr. phil. Lindbæks Død indtraadte i hans Sted fhv. Museumsdirektør, Dr. phil. M. Mackeprang, der ligeledes sammen med Bibliotekar, Dr. phil. Frøken Ellen Jørgensen har haft Tilsyn med Udgivelsen af 9. Binds Navneregistre, hvorfor jeg bringer dem begge min Tak.

 

       København i December 1939. 

                                                                                                     William Christensen.

Jeg har scannet de 9 bind til søgbare PDF-filer, der kan downoades via disse links:

1. Bind (1451-1466). Dokumentnr. 1-2223.

2. Bind (1467-1478). Dokumentnr. 2224-4370.

3. Bind (1479-1488). Dokumentnr. 4371-6422.

4. Bind (1489-1496). Dokumentnr. 6423-8317.

5. Bind (1497-1504). Dokumentnr. 8318-10265.

6. Bind (1505-1510). Dokumentnr. 10266-11706.

7. Bind (1511-1513). Dokumentnr. 11707-13142. Udaterede breve. Tilføjelser og rettelser.

8. Bind. Oplysninger om Arkiver, om Historikere og Samlere m. fl. og om Haandskriftsamlinger. 

9. Bind. Registre.