Carl Ferdinand Allen (1811-1871) kom til verden i København som søn af en sølvpletter. Han voksede op i trange kår, men som 15-årig lykkedes det for ham at blive optaget på Metropolitanskolen, herfra dimitteredes han 4 år senere til universitetet. Som 25-årig bestod han teologisk eksamen, men det blev som historiker, han gjorde sig gældende. Han er kendt for et stort og anerkendt historisk forfatterskab.

I 1854 fik han udgivet sin afskrift af 293 breve og aktstykker fra perioden 1519-1531. Den fulde titel er: "Breve og Aktstykker til Oplysning af Christiern den Andens og Frederik den Førstes Historie". De afsluttes med et godt navneregister og indledes med:

Fortale.

Idet jeg fremlægger dette Arbeide for Almeenheden, skal jeg med nogle faa Ord gjøre Rede for den Fremgangsmaade, jeg har fulgt. Det har været min Stræben at gjengive Dokumenterne med den størst mulige Troskab i alt det Væsentlige. Afskrifternes Rigtighed er undersøgt og betrygget ved en nøjagtig Sammenligning med Originalerne, og Aftrykkets ved en omhyggelig Korrektur. Forkortelser ere opløste i Overensstemmelse med den Skrivebrug, der var den sædvanlige hos Forfatterne, naar Ordene skreves uforkortede; hvis ingen Stadighed heri fandtes, som ofte er Tilfældet, har jeg fulgt den Skrivemaade, som var den meest hyppige. Den vilkaarlige Interpunktion, som jævnligen findes i Skrift fra denne Tid, uden alt Hensyn til Mening og Sammenhæng, har jeg ikke beholdt, men anbragt Skilletegn efter Meningen, dog med Maadehold og læmpet efter den Tids Særegenheder i Sætningsfølgen. Dette giver en stor Lettelse ved Benyttelsen af de aftrykte Dokumenter, og kan ingen Forvildelse afstedkomme, naar Textens Ord nøiagtigen ere aftrykte, og det er givet, at den Interpunktion, der er fulgt i det Trykte, kun udtrykker Udgiverens Opfattelse af Meningen. Denne Fremgangsmaade ved Udgivelse af Dokumenter finder derfor med Rette mere og mere Indgang baade her og i Udlandet. Naar Interpunktionen var opgivet, var der ingen Grund til at beholde de store Bogstaver, der bruges med samme Vilkaarligbed som Skilletegnene, ofte endog inde i Ordene; thi den Nytte, de i bedste Tilfælde yde, er at tjene som Nødhjælp for Interpunktionen. Store Bogstaver ere derfor kun brugte i Egennavne og I Begyndelsen af en Sætning efter Punktum. Aabenbare Skrivfeil enten ved Gjentagelse eller Udeladelse ere antydede, saaledes at de udeladte Ord ere tilføiede indenfor Klammer [ ], og Gjentagelser betegnede ved kursiv Skrift; andre Feil eller Særheder i Skrivemaaden har jeg stundum, men ikke hyppigt, antydet ved et tilføiet (sic). At jeg af mange Dokumenter, især Privatskrivelser, i hvilke der ofte i et senere Brev findes Gjentagelser fra et tidligere, og ellers meget ubetydeligt indblandet, kun har meddeelt Brudstykker, vil man uden Tvivl finde rigtigt. Til flere Enkeltheder i Dokumenterne har jeg i Anmærkninger meddeelt Oplysninger, som for en stor Deel ere øste af utrykte Kilder.

Det er min Hensigt at udgive de vigtigste Dokumenter, Breve og Aktstykker, som endnu findes utrykte, til Christiern den Andens og Frederik den Førstes Historie. Men for at disse kunde udgives, som var det hensigtsmæssigste, i een efter Tidsfølgen fremgaaende Række, var det nødvendigt først at have gjennemgaaet uden Undtagelse alle de Samlinger i vore Arkiver og Bibliotheker, og enkelte i Udlandet, i hvilke der enten fandtes eller kunde ventes at findes Bidrag til den nævnte Tid. Med dette vidtløftige Arbeide er jeg ikke kommen til Ende, og nogen Tid vil hengaae endnu, inden det kan blive endt. Jeg har derfor, for at faae noget af Arbeidet fra Haanden, og tillige tilskyndet af ydre Omstændigheder, valgt først at udgive dette Bind, der danner en Række for sig, hvis Indhold er taget af een Hovedkilde, Christlern den Andens udenlandske Arkiv eller den saakaldte münchenske Samling. Ligesom denne Samling udvortes danner en Heelhed, er der ogsaa en Eenhed i dens Indhold, som knytter sig fornemmelig til Kong Christierns Ophold i Udlandet og hvad dermed staaer i Forbindelse: den handler om Udbruddet af Opstanden, Kongens Flugt, hans Bestræbelser deels ved Underhandlinger deels ved Vaabenmagt igjen at komme i Besiddelse af sine tabte Riger, hans Forbindelser med dem i Hjemmet, der endnu bleve den landflygtige Konge troe, hans personlige Stilling til den nederlandske Regjering, Keiseren og flere Fyrster, der vare hans Paarørende, de Vanskeligheder, der fulgte af hans Forandring af Troesbekjendelse, hans Forhold til Dronning Elisabet og de flere mærkelige Mænd, der fulgte ham i Landflygtigheden, og disses egne Forhold o. s. v. Ogsaa den Omstændighed, at det allerstørste Antal af de her meddeelte Dokumenter ikke findes her i Landet, talte for ikke at udskyde deres Udgivelse til Fremtidens Tilfældigheder. Fortsættelsen vil indeholde Dokumenter af vore egne Samlinger med enkelte Bidrag fra udenlandske Arkiver. Da næste Række ligesom denne gives i stræng chronologisk Følge, vil den Ulæmpe, som Delingen kan medføre for Brugen, blive ubetydelig, og selv denne vil formindskes derved, at Slutningsbindet kommer til at indeholde en fuldstændig chronologisk Fortegnelse over alle Dokumenterne og et udførligt Register.

Jeg bør ikke undlade forbindtligst at takke Hr. Overbibliotekar Arwidsson i Stokholm og Hr. Rigsarkivar Lange i Christiania for den store Forekommenhed og Tjenstvillighed, jeg har mødt hos dem under Benyttelsen af de i deres Værge værende Samlinger. Ikke mindre takskyldig er jeg Hr. Kall-Rasmussen, Registrator i Geheimearkivet, for den Redebonhed, hvormed han har understøttet mig under Arbeidet ved Meddelelse af Oplysninger, der faae en saa stor Værd ved hans sjældne Indsigt i vor Personalhistorie og nøie Kjendskab til vore forskjellige Samlingers Indhold. Det kongelige Videnskabernes Selskab har ved en Subskription paa et Antal Exemplarer og en Pengeunderstøttelse gjort det muligt, at Arbeidet har kunnet blive trykt.

 

                        Kjøbenbavn den 12 Marts 1854.

                                                                                    C. F. Allen.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.