Christian Sophus August Erslev (1852-1930) kom til verden i København som søn af en cand. theol. Som 24-årig tog han magisterkonferens i historie, og fra 1883-1916 ses han som professor i historie ved Københavns Universitet. Fra 1916-1924 var han rigsarkivar. Han er kendt for et meget omfattende forfatterskab om Danmarks historie og fik udgivet mange kildeskrifter f.eks. "Testamenter fra Danmarks Middelalder indtil 1450". Værket indeholder afskrift af 93 testamenter med tekst i det oprindelige latinske sprog. Men fortvivl ikke: Google oversæt er din ven. Og værket afsluttes med en meget omfattende navneliste, hvor person- og stednavne er oversat til nudansk. Til sidst er der en interessant sagsoversigt, der afsluttes med en ordliste. Bogen indledes med denne fortale:

Denne Samling af Testamenter fra Danmarks Middelalder staar i nær Sammenhæng med det af mig udgivne Værk: »Repertorium diplomaticum Daniæ mediævalis«, og deri ligger det ogsaa, at Samlingen slutter med Aaret 1450; ud over det Tidsrum, for hvilket hint Værk sikrer Fuldstændigheden, har jeg ikke vovet at gaa, og de faa Testamenter, der er bevarede fra den senere Del af Middelalderen, vil ogsaa let kunne faa Plads i en mulig Fortsættelse af Repertoriet. For Tiden indtil 1450 haaber jeg derimod, at alt skal være kommet med, hvad der falder ind under Begrebet Testamente; med Vilje er dog forbigaaet en lille Gruppe fra Femern, som allerede er udgivet samlet i »Urkundensammlung der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschafft«, Bd. III, og som ved sin hele Karakter skiller sig meget ud fra Testamenterne fra det egentlige middelalderlige Danmark.

Testamenterne er aftrykte bogstavret, saaledes dog at man ikke har fulgt Originalernes Brug af u og v, langt og kort i og s. Af de Afskrifter, der er lagte til Grund ved Trykningen, har jeg taget de fleste; andre skyldes mine Medarbejdere ved Repertoriet, Arkivsekretær Dr. phil. Will. Christensen og Dr. phil. Anna Hude, og nuværende Højskolelærer, cand. mag. Marius Kristensen har afskrevet en Del her i Byen bevarede Originaler. Selv har jeg dog i alle Tilfælde sammenlignet Afskrifterne med Kilden, naar da ene undtages Testamentet Nr. 16, og det er saaledes mig alene, som staar til Ansvar for Nøjagtigheden. Under Trykningen er Originalerne atter blevet eftersete, for saa vidt de opbevares i vore egne Arkiver; dette lod sig derimod ikke gøre ved den store Mængde Testamenter, hvis Originaler gemmes i det svenske Rigsarkiv eller som kun kendes fra Afskrifter i Lunderegistret, der opbevares sammesteds; hvor der ved disse under Trykningen viste sig tvivlsomme Punkter, maatte jeg da søge Hjælp i Stockholm, og denne blev med stor Redebonhed ydet af Lektor, nu Rigsarkivar Emil Hildebrand.

Af største Betydning for Værket har det været, at Prof. Dr. M. Cl. Gertz har gennemgaaet Texterne i Korrektur; hans store Kyndighed i Middelalderslatin har ikke alene bidraget meget til at undgaa Tryk- og Læsefejl, men i mange Tilfælde, hvor Testamentet kun kendtes fra en Afskrift, er det ved hans Hjælp lykkedes at berigtige den overleverede Text eller at udfylde Huller deri, ligesom han ogsaa har givet værdifulde Bidrag til Sagregistret. — Paa Selskabets Vegne har Rigsarkivar Dr. Bricka læst en Korrektur paa Værket, og ogsaa ham skylder jeg Tak for gode Vink.

Samlingen er ledsaget af et fuldstændigt Navneregister, ved hvis Udarbejdelse Arkivar Thiset efter Sædvane har hjulpet til at bestemme de adelige Personers Slægter. Endnu mere Vægt maa der dog ved en Samling af denne Art lægges paa et Sagregister, og jeg har anvendt megen Umage paa ad denne Vej at gøre det store kulturhistoriske Stof, som findes i Testamenterne, let tilgængeligt. Sagregistret er ordnet sagligt, hvorved man opnaar at faa de sammenhørende Sager opført jævnsides; jeg tror, at denne Ordning frembyder størst Fordel, men en tilføjet, bogstavordnet Ordliste vil i alt Fald tillade let at finde alt i den systematiske Oversigt.

 

                 København i Novbr. 1901.

                                                                                  Kr. Erslev.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.