Oluf August Nielsen (1838-1896) blev født på "Endrupholm" ved Bramminge som søn af en proprietær. Allerede i 1860 debuterede han som forfatter af historiske publikationer. I 1867 skrev han doktordisputats: "Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark".

I 1893 udkom "Harsyssels Diplomatarium : En samling af hidtil utrykte Diplomer fra Tiden før Reformationen". Bogen indeholder en afskrift af 99 dokumenter fra perioden 1292-1523. De første er skrevet på latin og de fleste på middelalderdansk, men bogen afsluttes med et omfattende sted-, person- og sagregister, der er skrevet på nudansk. Dette register vil være et godt sted at begynde. Forfatteren indleder bogen med:

Som Forarbejde til et større historisk-topografisk Arbejde, der skulde omfatte alle Herreder i Ringkjøbing Amt, var det nødvendigt, at de faa Kilder til Egnens Historie fra Tiden før Reformationen forelaa trykte. I min Udgave af „Ribe Oldemoder“ findes adskillige Oplysninger; ligeledes har jeg i Saml. til jydsk Hist. og Topografi VII meddelt nogle Dokumenter fra Ulborg Herred og i mit Skrift „Gamle jydske Tingsvidner“ 1882 findes 41 Diplomer fra Harsyssel. Naar hertil lægges de ligeledes af mig 1875 i Danske Samlinger 2. R. IV udgivne Indberetninger til Dr. O. Worm fra 1638, der give Oplysning om mange Forhold, der gaa tilbage til Middelalderen, Uddragene af Lundenæs og Gudum Klosters nu tabte Breve i „Ældste danske Arkivregistraturer“ III, Thisets Udgave af Elline Gøyes Jordebog 1892 , Sechers og Thisets Afh. om Niels Clemensen i Saml. til jydsk Hist. og Top. 2 R. I., er der nu tilvejebragt saa godt et Grundlag, som det for Øjeblikket er muligt. De her aftrykte Stykker findes paa et Par Undtagelser nær alle i Rigsarkivet og ere samlede efterhaanden i en lang Aarrække. Hovedkilden er dog Samlingen Ribe Stiftskistes Breve, som jeg i mange Aar havde ønsket at kunne udgive som en særlig Samling og derfor ikke havde villet benytte i Udgaven af de gamle jydske Tingsvidner, men det har aldrig været mig muligt at faa Understøttelse dertil. Der findes vel endnu i forskellige Samlinger aftrykt enkelte Diplomer, og nogle mindre væsenlige Stykker har jeg ikke medtaget. Særlig Tak skylder jeg Hr. Musæumsdirektør Dr. H. Petersen for Beskrivelsen af mange af Seglene ligesom Hr. Arkivassistent Cand. mag. W. Christensen for hans redebonne Hjælpsomhed og Tydning af vanskelige Skrifttegn.

 

        Juli 1893.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.