Frede Bojsen (1841-1926 kom til verden i Skørpinge ved Slagelse som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Frederik Engelhardt Boisen. Som 23-årig bestod han teologisk kandidateksamen, deltog i 1864-krigen og blev senere sekondløjtnant. I 1866 opførte han Rødkilde Højskole ved Stege, som forblev hans hjem resten af livet. Ved siden af sit virke som højskoleforstander var han en meget aktiv foreningsmand både lokalt og i en lang periode også som medlem af folketinget. I sit otium dyrkede han sin store interesse for lokalhistorie og fik udgivet flere meget anerkendte værker. Hans hovedværk er "Af Møns historie" i 9 bind. Bind 4  fra 1918 omhandler alene en beskrivelse af

Anders Bille (1477-1555) rigsråd og lensmand. Jeg henviser til forfatterens forord til bogen:

Med dette bind træder vi fra middelalderen ind i den nyere tid. Kilderne flyder meget rigeligere, og fortællingen kan blive mere let løbende, hvorved forfatteren også har fundet god støtte i afdøde dr. Mollerups fortrinlige fremstilling af Bille-ættens historie. De vigtigste kilder er de opbevarede brevkister og blandt disse er Anders Billes arkiv et af de fyldigste. Af dette har jeg afskrevet eller ladet afskrive af en særdeles kyndig mand, cand. F. Jessen, hvad der mere eller mindre vedrører Møn. Men dette stof er svulmet således op, at det udgør mere end halvdelen af hele bindet. Det kunde vel vække betænkelighed, at udgive en bog med en sådan mængde bilag. Men da de allerfleste ikke har været trykt för, og det store arbejde med afskrivning, ordning og forklaring var udført, har jeg (og udgiverne) ment, at samtlige disse oldbreve burde følge med, da de måske bedre end noget andet giver et ligesom fortroligt indblik i datidens forhold. Nogle læsere vil formentlig nöjes med fortællingen i texten, andre vil foretrække oldbrevene. Lad da begge dele følges ad.

Endnu har jeg et afsnit, der er bygget på Anders Billes lensregnskab fra 1544, et af de ældste bevarede lensregnskaber; men dette kan gemmes til næste år og knyttes til reformationens afsnit.

Også iår kan jeg bringe hr. underarkivar Marquard min bedste Tak for gennemsyn og konferering med kilderne.

 

           Rødkilde, d. 10. Juni 1918.

                                                             F. Bojsen.

og her forfatterens indledning til afskrifterne fra perioden 1505-1556:

Som bekendt er der opbevaret adskillige brevkister, der rækker tilbage til middelalderens slutning. Af disse arkiver er Anders Billes et af de fyldigste; det opbevares i rigsarkivets samling af privatarkiver og indeholder ikke alene modtagne breve, men også koncepter (nogle egenhændige) til breve, han har afsendt.

Da det vilde være altfor vidtløftigt at aftrykke alle disse sager, er her foretaget et uddrag efter bedste skön af afskriveren, hr. cand. Jessen, og forfatteren. Som regel er udeladt, hvad der ikke vedrörer Møn, dog er taget med, hvad der særlig kan bidrage til at give et billede af manden. Grændsen herfor er ikke lett at drage.

De meddelte breve, hvoraf kun få har været trykt för, om end tidligere benyttede, er behandlede noget forskelligt. De ejendommeligste er gengivne med den oprindelige rettskrivning og udtryk; andre er aftrykte med nutids klædedragt, men med bevaring af nogle ældre taleformer. Atter andre er kun gengivne i registerform. Det herom foretagne skön kan naturligvis også være tvivlsomt. Et fuldstændigt diplomatarium er her altså ikke; og mange breve er hentede fra andre kilder.

Brevene er ordnede i rækkefølge efter tiden og slutter sig altså ikke altid til omtalen i texten; men de vil dog være lette at finde efter årstal og dato. Hvor det er anset fornødent for almindelige læsere, er hvert brev forsynet med nogle forklaringer. En tvivl med hensyn til forståelsen er udtrykt ved „?“.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Afskrifterne fremgår af siderne 122-98.