Anders Thiset (1850-1917) blev født i København som søn af en kvartermester. Han fik ikke nogen akademisk uddannelse, men blev en meget anerkendt geneolog, der især beskæftigede sig med adelens forhold. Han beklædte stillinger som assistent ved Gehejmearkivet og senere arkivsekretær i Rigsarkivet og var i spil som mulig rigsarkivar, da denne stilling skulle besættes i 1903.

"Danske adelige Brevkister : Registraturer fra det 15.-17- Aarhundrede" er scannet af Det Kongelige Bibliotek til en (ikke søgbar) PDF-fil, der kan downloades via dette link.