Christen Andersen Thyregod (1822-1898) kom til verden i Thyregod ved Vejle som søn af en husmand og snedker og blev i dåben kaldt Christen Andersen. Han voksede op i fattige kår og fik sin første plads som 8-årig. På grund af gode evner for at digte og skrive vers blev den unge bondekarl hjulpet frem af velmenende folk. Han kom i audiens hos Christian VIII, der lovede at bekoste en udddanelse på Jelling seminarium. Han er kendt for et omfattende og anerkendt forfatterskab af skønlitterære værker, hvor han skildrer livet på landet.

Thyregod kom i besiddelse af 3 dokumenter, der hidrørte fra en kiste, solgt på auktion på Hemmestrup (Himmelstrup). Dokumenterne er dateret fra 1447-1589.

Mathias Hans Rosenørn (1814-1900) var født i Randers som søn af en ritmester og blev en kendt person som indenrigsminister og historisk forfatter. Han påtog sig at bearbejde Thyregods fund og fik optaget en artikel i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi" 1868-69.

Artiklen skal ses i sammenhæng med et uddrag af en anden artikel i samme årbog. Denne artikel  "Hemmestrup Gaard og Gods i det 16de og 17de Aarhundrede", er skrevet af:

Carl Arnold Leopold Heise (1837-1915), der kom til verden i Birkerød som søn af sognepræsten. Han bestod en filologiskhistorisk embedseksamen og var i mange år rektor i Viborg. Samtidig dyrkede han sin (lokal-)historiske interesse og fik udgivet en del bøger og artikler.

Jeg har scannet artiklerne til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Rosenørns artikel 

Heises artikel