Professorerne Christian Molbech (1783-1857) og Niels Matthias Petersen (1791-1862) arbejdede sammen i flere år op til Chistian Molbechs død om at udgive deres samling af danske diplomer og breve:  "Udvalg af hidtil utrykte Danske Diplomer og Breve fra det XIVde, XVde og XVIde Aarhundrede". Der er 241 afskrevne dokumenter, og det ældste er fra 1354.

Bogen slutter med dette lille afsnit:

Hermed sluttes denne Samling, der selv ufuldendt er et vigtigt Bidrag til den Tids og til det danske Sprogs Historie. Da Etatsraad Molbech døde, var det tredie Hefte paa nogle faa Ark nær allerede trykt; disse ere nu tilføiede. Videre gik Afskrifterne ikke. Paa det bogstavrette Aftryk af de danske Diplomer er der anvendt megen Omhu; i de latinske Tilskrifter ere et Par Feil blevne overseete ved Correcturen, der imidlertid ere af den Beskaffenhed, at enhver kan rette dem.

Jeg har scannet bogen til en PDF-fil, der er søgbar f.s.v. angår teksten i afskrifterne. Overskrifterne i gotisk skrift er ikke søgbar.  PDF-filen kan downloades via dette link.