Den danske Rigslovgigvning omfatter 4 bind:

Indtil 1400, udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ved Erik Kroman, 1971

1397-1513, udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie ved Aage Andersen, 1989

1513-1523, udgivet af samme, 1991

1523-1558, udgivet af samme, 2015

Bogværket indledes med:

FORORD

 

Ved udsendelsen af Den danske rigslovgivning indtil år 1400 beder Selskabet Undervisningsministeriet og Carlsbergfondet modtage sin hjertelige tak for de bevillinger, som har muliggjort udgivelsen af dette vigtige historiske og retshistoriske kildemateriale.

Udgaven slutter sig til de tidligere offentliggjorte rækker af dansk middelalderlovgivning, Danmarks gamle Landskabslove og Danmarks gamle Købstadlovgivning. Som i den sidstnævnte publikation har man også her anset de eftermiddelalderlige tekster for at falde uden for udgavens rammer. Med hensyn til udgivelsesprincipper følger rigslovsudgaven, ligesom købstadlovgivningen, i det hele Diplomatarium Danicum; dog har man også her som regel normaliseret tegnsætningen for at gøre teksterne lettere forståelige. Den oprindelige tegnsætning er kun bibeholdt i enkelte ældre danske tekster, hvor den skønnedes at kunne have nogen interesse.

For bistand med indsamlingen af de talrige håndskrifter og ved afskrivningen af teksterne bringer udgiveren amanuensis, cand. jur. Erik Reitzel-Nielsen sin bedste tak. Udgiveren ønsker endvidere at rette en særlig tak til den tilsynsførende, mag. art. C. A. Christensen, med hvem han har haft drøftelser af de mange problemer, som knytter sig til de gamle lovtekster.

 

Det danske Sprog- og Litteraturselskab

Med tilladelse fra udgiverselskaberne og Aage Andersen har jeg scannet de 4 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Indtil 1400

1397-1513

1513-1523

1523-1558